Εναλλακτικά Συστήματα ΔΣΑ

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων

Στην ενότητα αυτή φιλοξενούνται κείμενα των στελεχών των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Οι συντάκτες είναι καθ' ύλη αρμόδιοι, καθώς διαθέτουν σημαντική εμπειρία από την λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και γνωρίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν προκύψει.

Το θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ρυθμίζεται από το Νόμο 2939/01 που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2001. Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι. Τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά αξιολογούνται και εγκρίνονται από το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (http://www.minenv.gr/anakyklosi/)  και την Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ) μέχρι να ιδρυθεί ο ΕΟΕΔΣΑΠ.

Επισημαίνεται πως το Νοέμβριο του 2008 δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα Προεδρικά Διατάγματα για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) α) ΠΔ 99/2008 (ΦΕΚ 154 Α /31.7.08) β) ΠΔ 170/2008 (ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08).

Βάσει των διατάξεων του Ν.2939/2001 έχουν εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης για τα εξής υλικά:

 • Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (Π.Δ. 109,ΦΕΚ 75Α/5.3.04)
 • Απόβλητα λιπαντικών ελαίων (Π.Δ. 116, ΦΕΚ 64Α/2.3.04)
 • Οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (Π.Δ. 116, ΦΕΚ 81Α/5.3.04
 • Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (ΠΔ 115, ΦΕΚ 80Α/5.3.04
 • Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Π.Δ. 117, ΦΕΚ 82Α/5.3.04)

Για την πλήρη εφαρμογή του Ν.2939/01 απαιτείται η έκδοση του Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, η έκδοση του Π.Δ. για την εναλλακτική διαχείριση του Έντυπου Χαρτιού καθώς και η έναρξη λειτουργίας του ΕΟΕΔΣΑΠ.

Στην παρούσα φάση λειτουργούν τα παρακάτω εγκεκριμένα συστήματα:

 1. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ – Ανακύκλωση (http://www.herrco.gr/web/default.fds)
 2. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων ΚΕΠΕΔ (http://www.eltepe.gr/)
 3. Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» (http://www.ab.gr/index.cfm?lf=1&mf=c1/perivallon.htm)
 4. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών «ECO – ELASTICA» Α.Ε. (http://www.ecoelastica.gr)
 5. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ, ΑΕ. (http://www.eltepe.gr)
 6. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδας με το διακριτικό τίτλο «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (http://www.edoe.gr)
 7. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών – ΑΦΗΣ (http://www.afis.gr)
 8. Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών – ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Α.Ε. (http://www.sydesys.gr) 
 9. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (http://www.electrocycle.gr/)
 10. Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου ? Οξέος Κρήτης «ΣΕΔΙΣ- Κ ΕΠΕ», με εμβέλεια την Περιφέρεια Κρήτης. 
 11. Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Φωτιστικων και Λαμπτήρων, " Σ.Σ.Ε.Δ.Α. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕ ", www.fotokiklosi.gr
 12. Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών  "Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε." (http://www.antapodotiki.gr
 13. Εταιρία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ – "ReBattery AE" (http://www.re-battery.gr)

Όπως αναφέρθηκε, μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π., οι αρμοδιότητες που ανατίθενται σε αυτόν με τον νόμο 2939/01 ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών / άλλων προϊόντων, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού.

Στο Γραφείο αυτό ανατίθεται η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2939/01. Το ΓΕΔΣΑΠ υποστηρίζεται από την επιτροπή Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), η οποία συγκροτείται από 16 συνολικά μη αμειβόμενους  εκπροσώπους Υπουργείων, διαχειριστών των συσκευασιών/ άλλων προϊόντων, παραγωγών πρώτων υλών, διακινητών, οικολογικών οργανώσεων και συνδέσμων καταναλωτών.

Συγκεκριμένα το ΓΕΔΣΑΠ εισηγείται στην ΕΠΕΔ προγράμματα εναλλακτικής Διαχείρισης, πρότυπα, τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου, γνωμοδοτεί για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό, αξιολογεί συστήματα και εισηγείται σχετικά στην ΕΠΕΔ, επεξεργάζεται σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για τους κλάδους της εναλλακτικής διαχείρισης, καταρτίζει εκθέσεις για την Ε.Ε., δημιουργεί τράπεζα πληροφοριών για την εναλλακτική διαχείριση, συμμετέχει σε Επιτροπές της Ε.Ε., συνεργάζεται με Υπηρεσίες της Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα αρμοδιότητάς του και παρακολουθεί και ελέγχει τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Σημειώνεται πως το ΓΕΔΣΑΠ παρά τις εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλουν τα στελέχη του, υποκαθιστά μόνο προσωρινά τον ΕΟΕΔΣΑΠ και η διαιώνιση της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί παραβίαση των διατάξεων του Ν.2939 όπως έχει επισημάνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εξέταση των Προεδρικών Διαταγμάτων. Μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. το Γραφείο Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων εξακολουθεί να υφίσταται με την στελέχωση που προβλέπεται με αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εποπτεία του έργου του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb