Η Γνώμη του ΥΠΕΧΩΔΕ

Η Γνώμη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Στην ενότητα αυτή φιλοξενούνται κείμενα και εισηγήσεις που αφορούν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και συντάχθηκαν από στελέχη του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., τα οποία και διαθέτουν σημαντική εμπειρία στη Δ.Σ.Α.

Αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αυτές συνοψίζονται ως εξής:

  • Χαράζει την πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων
  • Προετοιμάζει το σχετικό νομοθετικό έργο, εισηγείται την έκδοση των αντίστοιχων νομοθετικών πράξεων (Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, Υπουργικές Αποφάσεις) και εκδίδει εγκυκλίους για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • Συντάσσει τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Μη Επικινδύνων Αποβλήτων και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. Στους Εθνικούς Σχεδιασμούς περιγράφονται οι στόχοι, και οι δράσεις για την διαχείριση των αποβλήτων.
  • Γνωμοδοτεί επί των προτάσεων ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, για τα έργα που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους Περιφερειακούς Σχεδιασμούς, σε συνάρτηση τους στόχους και τον προγραμματισμό των δράσεων του Εθνικού Σχεδιασμού.
  • Είναι υπεύθυνο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων Δ..Α., ανάλογα με την κατηγορία του έργου.
  • Εντάσσει έργα Δ.Σ.Α. (κατασκευή ΧΥΤΑ και ΣΜΑ, αποκατάσταση ΧΑΔΑ) τα οποία έχουν ως φορείς υλοποίησης τους ΟΤΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ).
  • Εντάσσει υποστηρικτικές μελέτες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ), στις οποίες είναι το ίδιο και φορέας υλοποίησης.

  

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb