ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Αστικά > Ορισμοί

Ορισμοί Αστικών Αποβλήτων

 
Στον όρο αστικά στερεά απόβλητα η ΑΣΑ (Municipal Solid Waste) περιλαμβάνονται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, τα οποία λόγω φύσης ή σύνθεσης, είναι παρόμοια με τα οικιακά, όπωςαπόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια). Περιλαμβάνει επίσης ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα κ.α.) και απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων.

Στα αστικά απορρίµµατα που διαχειρίζονται οι φορείς αποκοµιδής περιλαµβάνονται: 

  • Κατάλοιπα κάθε φύσης, όπως οικιακά απορρίµµατα, φύλλα, σκουπίσµατα, χαρτιά που τοποθετούνται µέσα στις πλαστικές σακούλες.
  • Απορρίµµατα από εµπορικές εγκαταστάσεις και βιοτεχνίες, κτίρια γραφείων που τοποθετούνται επίσης σε σακούλες ή κάδους όπως τα οικιακά 
  • Κοπριές, αφυδατωµένες ιλύες, προϊόντα από καθαρισµούς δρόµων και δηµοσίων χώρων, που συγκεντρώνονται σε µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.
  • Κατάλοιπα από χώρους εκθέσεων αγορές, εορτές, κλπ , που συγκεντρώνονται επίσης σε µεγάλα δοχεία για την αποκοµιδή τους.
  • Απορρίµµατα από σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, νοσοκοµεία (πλην των µολυσµατικών) που συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους.
  • Ογκώδη αντικείµενα

Δεν περιλαµβάνονται στα αστικά απορρίµµατα:

  • Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων
  • Βιοµηχανικές στάχτες, σκουριές, µολυσµατικά νοσοκοµείων, υπολείµµατα σφαγείων
  • Πολύ ογκώδη αντικείµενα που απαιτούν εδικό τρόπο µεταφοράς.


Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα δημοτικά απόβλητα ταξινομούνται με τον κωδικό 20.
 
 20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός απο το σημείο 15 01)
 20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια
 20 01 02 γυαλιά
 20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χωρών διαίτησης
 20 01 10 ρούχα
 20 01 11 υφάσματα
 20 01 17* φωτογραφικά χημικά
 20 01 19* ζιζανιοκτόνα
 20 01 21 σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
 20 01 22 αεροζόλ
 20 01 23 απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
 20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
 20 01 32 φάρμακα άλλα απο τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
 20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
 20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα απο τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
 20 01 35* απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος απο τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
 20 01 36 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος απο τον αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
 20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
 20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
 20 01 39 πλαστικά
 20 01 40 μέταλλα
 20 01 41 απόβλητα απο τον καθαρισμό καμινάδων
 20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
 20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
 20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
 20 02 02 χώματα και πέτρες
 20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα
 20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα
 20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
 20 03 02 απόβλητα απο αγορές
 20 03 03 υπολείμματα απο τον καθαρισμό δρόμων
 20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής
 20 03 06 απόβλητα απο τον καθαρισμό λυμάτων
 20 03 07 ογκώδη απόβλητα
 20 03 99 δημοτικά απόβλητα με προδιαγραφόμενα άλλως
 
 
 


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb