ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Κατασκευές & Κατεδαφίσεις > Πλαίσιο Διαχείρισης

Πλαίσιο Διαχείρισης των ΑΕΚΚΗ Οδηγία της Ε.Ε. (1999/31) απαγορεύει τη διάθεση αδρανών υλικών και εν γένει μπαζών στους ΧΥΤΑ και επιβάλλει τη διάθεση τους σε ανεξάρτητους χώρους ταφής αδρανών. Στην Ελλαδα το θεσμικο πλαισιο καθοριζεται απο το Νόμος“περί ίδρυσης Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων” ο οποιος περιλαμβάνει και τα υλικά κατεδάφισης στην κατηγορία “άλλα” προϊόντα και την προσφατη ΚΥΑ 36259/2010  Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»

Το νεο πλαισιο προβλεπει τη δημιουργια συστηματων εναλλακτικγς διαχειρισης στον ευρύτερο κλάδο των κατασκευών, οι οποίες θα αναλαμβάνουν τη συλλογή, ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση των μπάζων και λοιπών υλικών. Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και για τον λόγο αυτό θα αδειοδοτούνται από το κράτος (και συγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων - ΕΟΕΔΣΑΠ.

Κατά τον σχεδιασμό ενός έργου, ο κατασκευαστής θα πρέπει να υποβάλει στην Πολεοδομια μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ένα φάκελο που θα περιλαμβάνει την εκτίμησή του για:

- Τις ποσότητες μπάζων ή υλικών εκσκαφών που θα παραχθούν (ανά κατηγορία υλικών).

- Την ποσότητα και τον τύπο των υλικών που μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει ο ίδιος κατά την κατασκευή.

- Την ποσότητα των υλικών που θα οδηγηθούν για ανακύκλωση ή αξιοποίηση.

- Την ποσότητα των υλικών που θα οδηγηθούν στους ΧΥΤΑ.

 

Ταυτόχρονα ο κατασκευαστής θα πρέπει να αποδείξει ότι έχει συμβληθεί με εταιρία η οποία ασχολείται με την ανακύκλωση/ επαναχρησιμοποίηση μπάζων.

Για τα δημόσια έργα, η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μια ξεχωριστή διαδικασία προυποθετοντας την  εκπονηση μελέτης για την ορθη περιβαλλοντικα διαχείριση των μπάζων και υλικών εκσκαφών για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου

 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb