ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Κατασκευές & Κατεδαφίσεις > Σύσταση

Σύσταση και Επικινδυνότητα των ΑΕΚΚ

Η σύσταση των υλικών κατεδάφισης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ο χρόνος κατασκευής, η μορφή της κατασκευής κ.λπ.  Είναι φανερό ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή παλαιότερων κτιρίων, και τα οποία τώρα κατεδαφίζονται, καθορίζουν την τωρινή σύσταση των εν λόγω αποβλήτων, ενώ στο μέλλον η διαφοροποίηση στην επιλογή των δομικών υλικών θα προκαλέσει και αλλαγή στη σύσταση των αποβλήτων που θα προκύπτουν. Τα υλικά κατεδαφίσεων στο μέλλον προβλέπεται να περιέχουν αυξημένες ποσότητες σκυροδέματος το οποίο θα αντικαταστήσει τα τούβλα και το ασβεστοκονίαμα, προϊόντα από ατσάλι, περισσότερα μονωτικά υλικά και γενικότερα υλικά που θα απαιτούν πιο εξειδικευμένη διαχείριση για τη σωστή επεξεργασία και πιθανόν ανακύκλωση αυτών. Όσον αφορά στα απόβλητα που παράγονται στα εργοτάξια κατά την κατασκευή νέων κτιρίων, αυτά είναι κυρίως υλικά συσκευασίας, κατεστραμμένα υλικά καθώς και υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η μέση σύσταση των ΑΕΚΚ.


Πηγή: European Topic Centre On Waste

Επικινδυνότητα των ΑΕΚΚ

Στα εργοτάξια όπου λαμβάνει χώρα κατασκευαστική δραστηριότητα, ένας μικρός αριθμός υλικών όπως ο αμίαντος και τα μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, αποτελούν επικίνδυνα υλικά. Κάποια άλλα υλικά που δεν θεωρούνται αυτούσια επικίνδυνα στην τελική τους μορφή (όπως κόλλες, επικαλύψεις, υλικά στεγανοποίησης κ.λπ.) μετατρέπονται σε επικίνδυνα στο χώρο μέσω αντιδράσεων με επικίνδυνα υλικά.

Τα επικίνδυνα υλικά που απαντώνται στα εργοτάξια κατασκευών είναι:

 1. Πρόσθετα σκυροδέματος με βάση διαλύτες
 2. Χημικές ουσίες για προστασία από την υγρασία
 3. Κόλλες
 4. Γαλακτώματα με βάση την πίσσα
 5. Υλικά με βάση τον αμίαντο
 6. Ίνες ορυκτών (μόνωση)
 7. Βαφές και στρώματα επικάλυψης
 8. Επεξεργασμένη ξυλεία
 9. Ρητίνες
 10. Γυψοσανίδες

Σε χώρους όπου λαμβάνει χώρα κατεδάφιση, είναι πιθανόν να υπάρχουν κάποια υλικά (π.χ. αμίαντος, λαμπτήρες ατμού νατρίου/υδραργύρου) που λόγω των ιδιοτήτων τους θεωρούνται επικίνδυνα. Η καλύτερη μέθοδος είναι η απομάκρυνσή τους πριν αρχίσει η διαδικασία της κατεδάφισης.

Τα επικίνδυνα υλικά που δύναται να βρεθούν στους χώρους κατεδάφισης είναι:

 1. Υλικά που περιέχουν αμίαντο
 2. Επεξεργασμένη ξυλεία
 3. Ορυκτές ίνες
 4. Ηλεκτρικός εξοπλισμός που πιθανόν να περιέχει τοξικές ουσίες
 5. Ψυκτικές μηχανές που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες
 6. Συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες
 7. Ραδιονουκλίδια
 8. Υλικά με ιδιότητες που μπορεί να προκαλέσουν βιολογικούς κινδύνους (biohazards)

Γενικά, ο έλεγχος των επικίνδυνων υλικών είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί στους χώρους κατασκευής παρά στους χώρους κατεδάφισης. Επιπλέον με βάση οικονομικά κριτήρια, θεωρείται ευκολότερος ο έλεγχος και η οργάνωση των υλικών σε κατασκευαστικούς χώρους μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση ένα κατάλληλα οργανωμένο σχέδιο πριν τη διαδικασία της κατεδάφισης μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο.

Κάποια υλικά μπορεί αρχικά να θεωρούνται αδρανή η μη επικίνδυνα, αλλά να μετατραπούν σε επικίνδυνα ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας ή διάθεσής τους. Για παράδειγμα το επεξεργασμένο η επικαλυμμένο ξύλο μπορεί να δημιουργήσει τοξική αιθάλη αν αποτεφρωθεί. Το ξύλο που δεν έχει υποστεί κάποια επεξεργασία, αν δεν δύναται να αποτεφρωθεί, να ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί, ενδείκνυται να  απομακρυνθεί από το ρεύμα των αδρανών καθώς η παρουσία του μειώνει την ποιότητα του παραγόμενου ανακυκλωμένου προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για τα πλαστικά αλλά και τα υφάσματα που μπορούν να υπάρξουν σε  χώρους κατασκευής.

Άλλα μη αδρανή υλικά και προϊόντα απαιτούν ξεχωριστή διαλογή εξαιτίας της οικονομικής τους αξίας. Για παράδειγμα τα σμιλευμένα ξύλινα πλαίσια, πόρτες, υαλοπίνακες με σκληρό ξύλινο σκελετό ή σκελετό από PVC.

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα πιθανά επικίνδυνα συστατικά στο ρεύμα των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις, καθώς και οι επιθυμητές πρακτικές διαχείρισής τους.

Προϊόν/ υλικό

Πιθανά επικίνδυνα συστατικά

Πιθανές επικίνδυνες ιδιότητες

Πρακτικές διαχείρισης

Πρόσθετα σκυροδέματος

H/C διαλύτες

Εύφλεκτο

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση

Υλικά ανθεκτικά στην υγρασία

Διαλύτες, Βιτουμένιο

Εύφλεκτα, Τοξικά

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση-επεξεργασία πριν από τη διάθεση

Κόλλες

Διαλύτες, ισοκυανιούχες ενώσεις

Εύφλεκτα, Τοξικά, Διεγερτικά

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση-επεξεργασία πριν από τη διάθεση, αναζήτηση εναλλακτικών λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων

Προστατευτικές επικαλύψεις, υλικά στεγανοποίησης

Διαλύτες, Βιτουμένιο

Εύφλεκτα, τοξικά

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση- επεξεργασία πριν από τη διάθεση, Αναζήτηση εναλλακτικών λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων, χρήση νερού

Υλικά επικάλυψης δρόμων

Γαλακτώματα με βάση την πίσσα

Τοξικά

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση

Αμίαντος

Ίνες που μπορούν να εισχωρήσουν στο αναπνευστικό σύστημα

Τοξικά, καρκινογόνα

Απομάκρυνση κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με σκοπό την εξειδικευμένη διαχείριση

Ορυκτές Ίνες

Ίνες που μπορούν να εισχωρήσουν στο αναπνευστικό σύστημα

Δερματικές και πνευμονικές ενοχλήσεις

Απομάκρυνση για ξεχωριστή διάθεση

Επεξεργασμένο ξύλο

Χαλκός, αρσενικό, χρώμιο, πίσσα, μικροβιοκτόνα,      μυκητοκτόνο

Τοξικό, Οικοτοξικό, Εύφλεκτο

Ανακύκλωση, τα επικίνδυνα υλικά είναι δεσμευμένα στο ξύλο, μικρό ποσοστό αρνητικών επιπτώσεων κατά την απόθεση, αναθυμιάσεις τοξικής αιθάλης  και υπολείμματα παράγονται κατά την καύση

Μπογιές και στρώματα επικάλυψης

Διαλύτες μολύβδου, χρωμίου, βαναδίου

Τοξικό εύφλεκτο

Μικρό ποσοστό αρνητικών επιπτώσεων  στο περιβάλλον αν είναι δεσμευμένο στο υπόστρωμα, πιθανή  τοξική αιθάλη κατά την καύση

Εξοπλισμός μεταφοράς ενέργειας

 

PCB

 

Οικοτοξικό

Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που πρέπει να απομακρυνθούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες

Πηγή φωτός

PCB, Υδράργυρος, νάτριο

Τοξικό, Οικοτοξικό

Ανακύκλωση/ απομάκρυνση με σκοπό την εξειδικευμένη απόθεση

Συστήματα εξαερισμού

CFCs

Καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος

Απομάκρυνση με σκοπό την εξειδικευμένη απόθεση

Σύστημα πυροπροστασίας

CFCs

Καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος

Απομάκρυνση με σκοπό την εξειδικευμένη απόθεση

Ρυπασμένες υφάνσιμες ίνες που χρησιμοποιούνται στις οικοδομές

Ραδιονουκλίδια

Τοξικό

Εξειδικευμένη απολύμανση πριν την κατεδάφιση/ανακαίνιση

Βαριά μέταλλα περιλαμβανόμενου καδμίου, υδραργύρου

Τοξικό

Εξειδικευμένη απολύμανση πριν την κατεδάφιση/ανακαίνιση

Άνθρακας

Τοξικό

Εξειδικευμένη απολύμανση πριν την κατεδάφιση/ανακαίνιση

Ζωικά προϊόντα[1]

Άνθρακας

Τοξικό

Εξειδικευμένη απολύμανση πριν την κατεδάφιση/ανακαίνιση

Φιάλες γκαζιού

 

Προπάνιο, βουτάνιο,   ακετυλένιο

Εύφλεκτα

Επιστροφή στον προμηθευτή

Πληρωτικές ίνες

Iσοκυανιούχες ενώσεις, φθαλικός ανυδρίτης

Τοξικό, Διεγερτικό

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση για εξειδικευμένη διαχείριση

Έλαια και καύσιμα

H/C

Εύφλεκτο, Οικοτοξικό

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση για εξειδικευμένη διαχείριση

Γυψοσανίδες

Πιθανή πηγή

H2S στο χώρο διάθεσης

Εύφλεκτο, Τοξικό

Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση, απομάκρυνση για εξειδικευμένη διαχείριση

Γυαλί

 

 

Παρουσιάζει δυσκολίες στη συλλογή και μεταφορά προς επεξεργασία

Δρόμοι

Πίσσα, διαλύτες

Εύφλεκτο Τοξικό

Ανακύκλωση, και ανάκτηση αν η ικανότητα εκχύλισης είναι χαμηλή. Ξεχωριστή διάθεση αν η ικανότητα εκχύλισης είναι μεγάλη

Υπόστρωμα τέφρας/ κλίνκερ

 

Βαριά μέταλλα περιλαμβανομένου του υδραργύρου και του χαλκού.

Τοξικά

Ανακύκλωση, και ανάκτηση αν η ικανότητα εκχύλισης είναι χαμηλή. Ξεχωριστή διάθεση αν η ικανότητα εκχύλισης είναι μεγάλη


[1]  Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν οι τρίχες από άλογο ως υλικό πρόσδεσης. Δεδομένου ότι οι σπόροι της νόσου του άνθρακα, η οποία εξαπλώθηκε το 19ο αιώνα,  είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί, σοβατισμένοι τοίχοι και άλλα υλικά κατεδάφισης που προέρχονται από κτίρια εκείνης της περιόδου, απαιτούν ειδική μεταχείριση. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb