ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ > 3o ΚΠΣ > ΕΠΠΕΡΤο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον" είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) για την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Oι άξονες προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 είναι:

  1. Υδατικό Περιβάλλον 
  2. Στερεά Απόβλητα
  3. Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου Περιβάλλοντος
  4. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
  5. Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
  6. Βασικά έργα υποδομής στον τομέα των υδάτων, της προστασίας εδαφικών πόρων και προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία
  7. Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις
  8. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι
  9. Περιβαλλοντικές Δράσεις με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα (συμβατές με την Κοινοτική νομοθεσία)
  10. Τεχνική Βοήθεια

Το Ε.Π. «Περιβάλλον» (ΕΠΠΕΡ) έχει συνολικό προϋπολογισμό (και δημόσια δαπάνη) 449,2 ΜEURO (153,06 δισεκ.δρχ.). Αποτελεί μονοταμειακή παρέμβαση, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και μέχρι σήμερα δεν έχει ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικότερα ο άξονας προτεραιότητας για τα στερεά απόβλητα, περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:

2.1 Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
      (10,6 ΜEURO - 3,6 δισεκ. Δρχ.)
                                                
Προγράμματα συλλογής και επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλικών, Αποκαταστάσεις χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης αστικών αποβλήτων, Κατασκευή ΧΥΤΑ, Κατασκευή χώρων διάθεσης αγροτικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, Προγράμματα καθαρισμού ακτών, Δράσεις αξιολόγησης και συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τους φορείς διαχείρισης, την εφαρμογή στην πράξη της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», την εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης και τιμολόγησης των σχετικών υπηρεσιών κλπ.

2.2 Διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων 
      (16,9 ΜEURO - 5,76 δισεκ. Δρχ.)

Κατάρτιση προγράμματος εξυγίανσης – αποκατάστασης χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα, δημιουργία υποδομής συλλογής και μεταφοράς ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών, ολοκλήρωση της Μονάδας αποτέφρωσης των νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική και ενέργειες ευαισθητοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες για το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡ θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Εδώ θα βρείτε τα ενταγμένα έργα στο ΕΠΠΕΡ.

Στο Διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, θα βρείτε πρόσθετα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης του ΕΠ. Περιβάλλον. Περισσότερα 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb