ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ > 3o ΚΠΣ > ΠΕΠ

ΠΕΠ

Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006 αποτελεί ισχυρό εργαλείο και καθοριστικό μοχλό για την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Γ΄ΚΠΣ υλοποιεί 25 Επιχειρησιακά Προγράμματα εκ των οποίων:

  • τα 11 είναι Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορούν εθνικές τομεακές πολιτικές (π.χ. ΕΠΠΕΡ)
  • τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας και στα οποία έχει κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2000-2006
  • και 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική βοήθεια που στόχο έχει να ενδυναμώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδοτούν, εκτός από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

Οι τέσσερις κοινοτικές πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για το χρονικό διάστημα 2000 - 2006 είναι :

  • EQUAL (ισότητα στην αγορά εργασίας),
  • LEADER+ (αγροτική ανάπτυξη),
  • URBAN II (αστική ανάπτυξη) και
  • INTERREG III (διασυνοριακή, διακρατική, διαπεριφερειακή συνεργασία).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση των έργων σε κάθε περιφέρεια, τις νέες προσκλήσεις και τις νέες εντάξεις έργων, θα πρέπει να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Π.Ε.Π. που ακολουθούν.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Επιπλέον στοιχεία για τις νέες εντάξεις έργων που υπογράφονται από το Γ.Γ. των περιφερειών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της κάθε περιφέρειας.

Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών και να δείτε τα ενταγμένα έργα στο Γ’ ΚΠΣ ανά περιφέρεια και ανά νομό.  περισσότερα

Επιπλέον στοιχεία για τα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ αλλά και την προγραμματική περίοδο 2007-2013 θα βρείτε εδώ.

Στην ιστοσελίδα http://www.info3kps.gr θα βρείτε πρόσθετα στοιχεία για τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb