ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ > Ταμείο Συνοχής

Ταμείο Συνοχής

Το Ταμείο Συνοχής ιδρύθηκε επίσημα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1164/94 του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1994 και ορίστηκε ότι η δράση του είναι συμπληρωματική εκείνης των Διαρθρωτικών Ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων και στοχεύει στην υποβοήθηση των λιγότερο εύπορων Κρατών Μελών.

Με βάση τον προαναφερθέντα Κανονισμό, ένα κράτος είναι επιλέξιμο για το Ταμείο Συνοχής αν :

  1. Το κατά κεφαλή ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) που μετράται σε ιστοτομίες αγοραστικής δύναμης, είναι μικρότερο από το 90% του κοινοτικού μέσου όρου
  2. Διαθέτει πρόγραμμα που οδηγεί στην ικανοποίηση των κριτηρίων οικονομικής σύγκλισης που ορίζονται στο Άρθρο 104γ της Ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (αποφυγή υπερβολικών κρατικών ελλειμμάτων).

Επιλέξιμες χώρες για συνδρομή από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 1993 - 1999 αλλά και για την περίοδο 2000 - 2006 ήταν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Στις 14 Ιουλίου 2004 (διαβάστε περισσότερα εδώ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τις ακόλουθες νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Με συνολικούς πόρους ύψους 336,1 δισ. EUR, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του κοινοτικού προϋπολογισμού, η μεταρρύθμιση αυτή έχει στόχο να κάνει τις διαρθρωτικές δράσεις:

• να εστιάζουν περισσότερο στους στρατηγικούς προσανατολισμούς της ΕΕ (δεσμεύσεις της Λισσαβόνας και του Γκέτεμποργκ για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη «οικονομία της γνώσης», ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση),
• να επικεντρώνονται στις πιο μειονεκτικές περιφέρειες, προβλέποντας παράλληλα την εξέλιξη στην υπόλοιπη Ένωση,
• να είναι πιο αποκεντρωμένες και να εφαρμόζονται με πιο απλό, πιο διαφανή και πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:

• έναν γενικό κανονισμό που θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τα τρία μέσα χρηματοδότησης των διαρθρωτικών δράσεων της περιόδου 2007-2013,
• έναν κανονισμό για κάθε μέσο, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής,
• μια εντελώς νέα πρόταση κανονισμού που επιτρέπει τη σύσταση μιας αρχής διασυνοριακής συνεργασίας

Εδώ θα βρείτε το κανονιστικό πλαίσιο, τις νέες προσκλήσεις έργων, πρότυπα κείμενα και το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στο Ταμείο Συνοχής. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb