ΕΕΔΣΑ > Ομάδες Εργασίας > Πλαισιο Εργασίας ΜοΕ

Πλαίσιο Λειτουργίας ΜοΕ

1. Κάθε μέλος ΜΟΕ αναμένεται να συμμετέχει, ως πρόσωπο και όχι ως "εκπρόσωπος", ενεργά και τακτικά στις εργασίες της ΜΟΕ, ενώ θα πρέπει να έχει καταβάλει την ετήσια εισφορά του.

2. Δεν υπάρχει κανενός είδους υλική αμοιβή ή κάλυψη δαπανών για συμμετοχή στις εργασίες των ΜΟΕ. Όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε άλλη πόλη, τα μέλη καλύπτουν τις δαπάνες

3. Η εξασφάλιση του επιστημονικού επιπέδου και της γενικής αποδοχής μιας ΜΟΕ ως Ομάδας Ειδικών είναι ευθύνη του ΔΣ και επηρεάζει ουσιαστικά την πορεία της ΕΕΔΣΑ. Στη συγκρότηση των ΜΟΕ από το ΔΣ, γίνεται προσπάθεια ώστε τα μέλη να προέρχονται από, ή να καλύπτουν, διαφορετικές επιστημονικές ειδικεύσεις εντός του αντίστοιχου πεδίου της ΜΟΕ. Επίσης, γίνεται προσπάθεια ώστε να καλύπτονται διαφορετικοί τομείς δράσης (π.χ. ακαδημαϊκός χώρος, Τοπική Αυτοδιοίκηση, μελετητές, κατασκευαστές, κλπ). Στις επιλογές αυτές, δεν θα υποτιμάται το κριτήριο της εμπειρίας και γνώσης. Οι διάφορες περιοχές/ειδικεύσεις καλύπτονται μόνον εφόσον υπάρχουν αποδεκτοί ενδιαφερόμενοι. Το Δ.Σ. διαμορφώνει τις γενικές κατευθύνσεις των ΜΟΕ, μέσα στα πλαίσια των στόχων της ΕΕΔΣΑ. Το πλαίσιο δράσης των ΜΟΕ διαμορφώνεται από τα ίδια τα μέλη τους, σύμφωνα με το καταστατικό

4. Για κάθε ΜΟΕ ορίστηκε ένα μέλος του ΔΣ το οποίο θα ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ ΜΟΕ και ΔΣ, κυρίως για λόγους ενημέρωσης. Το μέλος αυτό μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλος της αντίστοιχης ΜΟΕ.

5. Η ΜΟΕ διαμορφώνει και το Δ.Σ. εγκρίνει τις γενικές κατευθύνσεις των ΜΟΕ, μέσα στα πλαίσια των στόχων της ΕΕΔΣΑ. Το πλαίσιο δράσης των ΜΟΕ διαμορφώνεται από τα ίδια τα μέλη τους, σύμφωνα με το καταστατικό.

6. Κάθε ΜΟΕ μπορεί να λειτουργεί και δια μέσου υπο-ομάδων εργασίας (ΥΟΕ) που αντιστοιχούν σε διάφορες επιμέρους ειδικεύσεις. Κάθε ΥΟΕ έχει τουλάχιστον 1 μέλος της ΜΟΕ και πλαισιώνεται από περισσότερα μέλη της ΕΕΔΣΑ που επιλέγονται από την ΜΟΕ. 8. Η πνευματική ιδιοκτησία των προϊόντων των ΜΟΕ ανήκει σε αυτούς που όντως έκαναν τη δουλειά. Για κάθε κείμενο της ΜΟΕ σημειώνεται η προέλευση ή ο/η συντάκτης του/της. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb