ΑΠΟΒΛΗΤΑ > AHHE > Πλαίσιο Διαχείρισης

Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό - ΑΗΗΕ

Πλαίσιο Διαχείρισης

Tο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελείται από τις Οδηγίες 2002/96/EK και 2003/108/EK. Σύμφωνα με τις παραπάνω Οδηγίες τα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διαμορφωθούν συστήματα διαχείρισης όπου οι διανομείς και οι τελικοί κάτοχοι των συσκευών θα μπορούν να επιστρέψουν τα ΑΗΗΕ δωρεάν. Οι παραγωγοί προϊόντων ΗΗΕ θα πρέπει να συμβληθούν με συλλογικά συστήματα διαχείρισης ή να διαμορφώσουν οι ίδιοι ατομικά συστήματα, ενώ με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» υποχρεούνται να χρηματοδοτήσουν τη συλλογή και επεξεργασία αυτών. Επιπλέον θεσπίστηκε ποσοτικός στόχος συλλογής έως τις 31/12/2006, τα 4 kg/κάτοικο και καθορίστηκαν στόχοι αξιοποίησης των συλλεχθέντων αποβλήτων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως η Οδηγια ειναι υπο αναθεωρηση και στο παρο σταδιο εκκρεμει η 2η αναγνωση στο Κοιοβουλιο. Με βαση το σχεδιο αναθεωρησης προτεινονται αυστηροτεροι στοχοι ανακτησης ανακυκλωσης. 

Το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, αποτελείται από το Νόμο 2939/01 και τα Προεδρικά Διατάγματα 117/2004 και 15/2006. Έχει εγκριθεί από το 2004 και λειτουργεί συλλογικό σύστημα διαχείρισης των ΑΗΗΕ με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του συστήματος για να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες. http://www.electrocycle.gr

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία θα επρεπε να συλλεχθούν 44.000 τόνοι αποβλήτων έως το τέλος του 2006. Όπως αναφέρθηκε έκτός από τον ποσοτικό στόχο συλλογής, έχουν θεσπιστεί και ποσοτικοί στόχοι αξιοποίησης για κάθε κατηγορία ΑΗΗΕ. Οι στόχοι αυτοί απεικονίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

Κατηγορίες ΑΗΗΕ Ανακύκλωση (μέσο βάρος / συσκευή) Αξιοποίηση (μέσο βάρος / συσκευή)
Μεγάλες οικιακές συσκευές 75%

 80%

Συσκευές αυτόματης διανομής 75%

  80%

Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 65% 75%
Καταναλωτικά είδη 65% 75%
Μικρές οικιακές συσκευές 50%

 70%

Φωτιστικά είδη 50%

 70%

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 50% 70%
Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 50% 70%
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 50% 70%
Λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου         80%

 

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια προσέγγισης των ποσοτικών στόχων αξιοποίησης και ανακύκλωσης, συντελει η μονάδα επεξεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Ανακύκλωσης (ΕΚΑΝ), που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους. Η δυναμικότητα της μηχανικής διαλογής του εργοστασίου είναι 6 τόνοι την ώρα και σε πλήρη λειτουργία μπορεί να επεξεργάζεται 15.000 έως 20.000 τόνους το χρόνο. Έχει τη δυνατότητα να ανακυκλώνει οποιαδήποτε ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή όπως Η/Υ, εκτυπωτές και άλλα περιφερειακά υπολογιστών, ψυγεία, κουζίνες και άλλες συσκευές εστίασης, τηλεοράσεις κ.λπ. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι δεν αρκεί η λειτουργία του εργοστασίου για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν θεσπιστεί. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος συλλογής των αποβλήτων. Σημειώνεται πως εκτός από την ενίσχυση του συστήματος συλλογής από τους Δήμους και τους διανομείς προϊόντων ΗΗΕ, είναι ουσιώδης η ένταξη των ρακοσυλλεκτών παλαιών συσκευών στο σύστημα διαχείρισης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πιλοτικά προγράμματα που έλαβαν χώρα σε χώρες της Ε.Ε., ανέδειξαν την απροθυμία των καταναλωτών να παραδώσουν τις παλιές ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς δεν τις θεωρούσαν απόβλητα αλλά συσκευές αξίας. Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στις χώρες της Ανατολική Ευρώπης, όπου οι καταναλωτές αποθηκεύουν προσωρινά τις παλαιές ηλεκτρικές συσκευές, με αποτέλεσμα αυτές τελικώς να εισέρχονται στο ρεύμα των αποβλήτων αρκετά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειες της η Ανακύκλωση Α.Ε. σε συνεργασία με τους διανομείς και τους παραγωγούς, ώστε να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους έλληνες καταναλωτές να επιστρέψουν τις παλιές συσκευές (π.χ. έκπτωση στην αγορά της καινούριας συσκευές με προϋπόθεση την επιστροφή της παλαιάς) ώστε να περιοριστεί ή αίσθηση των καταναλωτών ότι επιστρέφουν μια συσκευή αξίας χωρίς οι ίδιοι να έχουν κέρδος.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τις ποσότητες ΑΗΗΕ που θα συλλεχθούν είναι:

• Η αξία της συσκευής/ υλικού
• Η δυναμικότητα του συστήματος διαχείρισης (σημεία συλλογής, υπηρεσίες συλλογής, παράλληλα συστήματα επιστροφής προϊόντων 1-1)
• Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση κοινού
• Νομικό πλαίσιο (απαγόρευση εξαγωγής )

Αντίστοιχα το κόστος συλλογής και μεταφοράς εξαρτάται από:

• Το είδος προϊόντων (καθορίζουν αντίστοιχα και είδος container)
• Γενικά οικονομικά δεδομένα περιοχής (κόστος εργασίας, κόστος μεταφοράς)
• Τις υποδομές της περιοχής (κυκλοφοριακό, δρόμοι κ.α.)
• Την πυκνότητα αναφορικά με την περιοχή που καλύπτουν οι μονάδες συλλογής
• Την ποιότητα των υπηρεσιών συλλογής

Ομοίως το κόστος αξιοποίησης εξαρτάται από τις εξής παραμέτρους:

• Οικονομίες κλίμακας
• Είδος προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία
• Δυνατότητες μεταπώλησης
• Κόστος διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων
• Γενικά οικονομικά δεδομένα περιοχής (π.χ. κόστος εργασίας)

Τέλος οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την αποδοτική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης είναι:

• Η συνεργασία των εμπλεκόμενων βιομηχανικών φορέων
• Η συνεργασία των τοπικών αρχών
• Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε εμπλεκόμενου φορέα
• Η ανάπτυξη project για ειδικές κατηγορίες αποβλήτων όπως οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές
• Η ενημέρωση του κοινού (διαδίκτυο, ΜΜΕ) αλλά και των παραγωγών, διανομέων κ.α. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb