ΑΠΟΒΛΗΤΑ > AHHE > Επεξεργασία

Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό - ΑΗΗΕ

Επεξεργασία

Τα ΑΗΗΕ περιέχουν πλήθος κατασκευαστικών υλικών, η πλειοψηφία των οποίων μπορεί να ανακτηθεί και αξιοποιηθεί σε μεγάλο  βαθμό. Οι μέθοδοι επεξεργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταξινομούνται στις εξής 2 βασικές κατηγορίες:

-Τεμαχισμός (shredding) των υλικών και μετέπειτα εφαρμογή διαφόρων μεθόδων διαχωρισμού των επιμέρους  κλασμάτων                                             
-Αποσυναρμολόγηση των κατασκευαστικών μερών, η οποία διακρίνεται σε μη καταστρεπτική (δεν καταστρέφονται τα επιμέρους τμήματα) και μερικώς καταστρεπτική (καταστρέφονται ορισμένα τμήματα π.χ. συνδέσεις)

Στην παρούσα φάση η διαδικασία της αποσυναρμολόγησης δεν είναι αυτοματοποιημένη κάτι που προβλέπεται να συμβεί πλήρως στο μέλλον, ως αποτέλεσμα και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού των προϊόντων (DFE-design for the environment). Η χειρωνακτική αποσυναρμολόγηση και ο διαχωρισμός των ΑΗΗΕ, ανεβάζει το κόστος επεξεργασίας με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται μόνο για τα πολύτιμα υλικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ. Η έλλειψη κατασκευαστικών δεδομένων για τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές αλλά και το εύρος των προϊόντων και των υλικών που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, δυσχεραίνουν την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης και την αποδέσμευση της από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Για τους παραπάνω λόγους η μέθοδος του τεμαχισμού χρησιμοποιείται ευρέως σε εργοστάσια επεξεργασίας ΑΗΗΕ.

 Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί απεικονίζονται τα βήματα που ακολουθούνται για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ.Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ

Σε γενικές γραμμές, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για το διαχωρισμό – ανάκτηση των διαφόρων βασικών ρευμάτων των ΑΗΗΕ απεικονίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

Υλικό Μέθοδος
Σιδηρούχα μέταλλα 

  -  Μαγνητικός διαχωρισμός

  -  Διαχωρισμός ειδικού βάρους

Μη σιδηρούχα μέταλλα

  -   Eddy Current (επαγωγικός διαχωρισμός)

  -    Διαχωρισμός μέσω φυγοκεντρικού επιταχυντή (σύνθετα υλικά)

  -    Διαχωρισμός ειδικού βάρους

Μέταλλα (γενικά, από άλλα υλικά) -    Κρυογενικές μέθοδοι
Μέταλλα με χαμηλό σημείο τήξης -   Θερμικές μέθοδοι
Πλαστικό

  -   Ηλεκτροστατικός διαχωρισμός

  -   Αεροδιαχωρισμός

  -   Διαχωρισμός ειδικού βάρους

  -    Διαχωρισμός μέσω φυγοκεντρικού επιταχυντή (σύνθετα υλικά)

Γυαλί (κυρίως για CRTs)

  -   Διαχωρισμός υγρής κλίνης

  -   Διαχωρισμός ειδικού βάρους

Ευγενή - πολύτιμα μέταλλα

  -   Ειδικές τεχνολογίες (κλίβανοι, διύλιση, χημικές αντιδράσεις, κλπ.)

  -   Διαχωρισμός υγρής κλίνης


Άλλες βοηθητικές, αλλά απαραίτητες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία των ΑΗΗΕ για να βοηθήσουν τον μετέπειτα διαχωρισμό των δομικών τους υλικών είναι:

Μέθοδος Αποτέλεσμα Μεθόδου
Τεμαχισμός

 Θραύση, ελάττωση μεγέθους ΑΗΗΕ στα επιθυμητά επίπεδα

Συμπίεση

 Αύξηση πυκνότητας τελικών υλικών

Κοσκίνισμα Διαχωρισμός κλασμάτων ΑΗΗΕ βάσει μεγέθους
Απορρύπανση Χειρονακτική ή μηχανική αφαίρεση επικινδύνων τμημάτων ΑΗΗΕ
Αποσυναρμολόγηση

 Αποσύνδεση τμημάτων των ΑΗΗΕ για περαιτέρω απορρύπανση ή ξεχωριστή επεξεργασία

Δόνηση

 Δημιουργία συνθηκών ομοιογενούς ροής αποβλήτων στην είσοδο των διαφόρων διατάξεων επεξεργασίας/διαχωρισμού

Ζύγιση

 Καταγραφή βάρους ΑΗΗΕ


Η τεχνολογία επεξεργασίας των ΑΗΗΕ εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ θα βρείτε περισσότερες   πληροφορίες σχετικά με τις εταιρίες που ειδικεύονται στη διαχείριση των αποβλήτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb