ΑΠΟΒΛΗΤΑ > AHHE > Σύσταση

Απόβλητα από Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό - ΑΗΗΕ

Σύσταση

Διάφορες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο την εκτίμηση της ποσότητας των ΑΗΗΕ στην Ε.Ε αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό λόγω των διαφορετικών μεθόδων και υποθέσεων που έγιναν. Εκτιμάται ότι παράγονται    12-20kg/ κάτοικο/ έτος. και η συνολική ετήσια ποσότητα στην Ε.Ε.  κυμαίνεται μεταξύ 6,5-7,5 εκατομμύρια τόνους. Η ποσότητά τους αυξάνεται συνεχώς (16-28% κάθε 5 χρόνια), καθώς παρουσιάζουν περίπου τρεις φορές μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης από αυτόν των αστικών αποβλήτων και αποτελούν ήδη το 4-6% των συνολικά παραγόμενων Α.Σ.Α. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι παράγονται περίπου 170.000 τόνοι ΑΗΗΕ ετησίως.

Η σύσταση των ΑΗΗΕ αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και των νομοθετικών ρυθμίσεων όπως η Οδηγία 2002/95 που απαγορεύει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών αλλά και  η Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (2005/32/ΕΚ). Αναμένεται στο μέλλον τα ΑΗΗΕ να περιλαμβάνουν λιγότερα σιδηρούχα υλικά και πολύτιμα υλικά και  αυξημένες ποσότητες αλουμινίου και πλαστικών. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η μέση σύσταση του ρεύματος των ΑΗΗΕ.


Πηγή: European Topic Centre on Waste and Material Flows Topic, Centre of European Environment Agency

Τα πιο επικίνδυνα συστατικά που περιέχονται στα ΑΗΗΕ, αφορούν στα βαρέα μέταλλα όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το χρώμιο,  στις αλογονούχες ενώσεις (CFC), στα πλαστικά και στα ηλεκτρονικά κυκλώματα που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές. Επιπροσθέτως άλλα επικίνδυνα συστατικά που πιθανώς να περιέχονται στα ΑΗΗΕ είναι ο αμίαντος, το νικέλιο και ο χαλκός και το αρσενικό. Στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ καταγράφονται τα κατασκευαστικά μέρη που πρέπει να απομακρύνονται από το ρεύμα των ΑΗΗΕ και να συλλέγονται χωριστά, καθώς εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες. Στον Πίνακα  1 που ακολουθεί απεικονίζονται  τα προαναφερθέντα κατασκευαστικά μέρη, η κωδικοποίησή τους με βάση τον ΕΚΑ καθώς και οι επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν.

Πίνακας 1: Επικίνδυνα υλικά που πρέπει να απομακρύνονται από το ρεύμα των ΑΗΗΕ.

Μέρη του Παραρτήματος ΙΙ Επικίνδυνη Ουσία

Ταξινόμηση

Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωµένα διφαινύλια   PCB 16 02 09*
Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και οπισθοφωτιστικές λυχνίες Hg 16 01 08*
Μπαταρίες Pb, Cd, Hg

16 06 01*

16 06 02*

16 06 03*

Πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες συσκευές>10cm2 BFRs, Be 16 02 13*
Δοχεία υγρών ή κολλωδών μελανιών καθώς και έγχρωµων   

16 02 15*  ή  

16 02 16

Πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωµιούχους φλογοεπιβραδυντές BFRs

16 02 15*  ή

16 02 16

Αµιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αµίαντο Αμίαντος 16 02 12*
Καθοδικές λυχνίες Pb, φώσφορος 16 02 15*
CFC,HCFC, HFC,HC ODS

16 02 11*

20 01 23*

Λαµπτήρες εκκένωσης αερίων Hg 20 01 21*

Οθόνες υγρών κρυστάλλων> 100cm2, οθόνες φωτιζόµενες από το πίσω µέρος τους µε λαµπτήρες εκκένωσης αερίων

 

Hg, υγροί κρύσταλλοι 16 02 13*
Εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια BFR 16 02 13*
Κατασκευαστικά στοιχεία µε πυρίµαχες κεραµικές ίνες RCF 16 02 13*
Κατασκευαστικά στοιχεία µε ραδιενεργές ουσίες Ραδιενεργά νουκλίδια  
Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες  

16 02 15* ή

16 02 16 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb