ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ορυκτέλαια

Ορισμοί Ορυκτελαίων

 
Το ορυκτέλαιο είναι κατά βάση μίγμα υδρογονανθράκων που προέρχονται από παραφινικό ή ναφθενικό αργό πετρέλαιο. Στη βάση αυτή προστίθενται συστατικά όπως οργανομεταλλικές ενώσεις Ba, Zn, Mg, Ca, P, με σκοπό τη βελτίωση των λιπαντικών και των άλλων επιθυμητών ιδιοτήτων (όπως αντοχή, χρόνος ζωής κλπ) του τελικού προϊόντος.

Σύμφωνα με το ΠΔ 82/2004 νοούνται απόβλητα λιπαντικών ελαίων «κάθε βιομηχανικό ή λιπαντικό έλαιο ορυκτής συνθετικής ή μικτής βάσης, το οποίο κατέστη κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά, και κυρίως τα χρησιμοποιημένα λάδια κινητήρων εσωτερικής καύσεως και κιβωτίων ταχυτήτων και τα λιπαντικά έλαια μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που προέρχονται από τα πλοία, άλλα μέσα μεταφοράς ή σταθερές εγκαταστάσεις».

Με τον όρο “αναγεννημένα ορυκτέλαια” νοούνται τα κλάσματα των βασικών ορυκτελαίων που έχουν ανακτηθεί και που μετά από μίξη με πρόσθετα, επανεισάγονται στην αγορά με τις ίδιες προδιαγραφές των αρχικών Π.Ο.

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ταξινομούνται στην κατηγορία με τον κωδικό 13 «Απόβλητα ελαίων και απόβλητα υγρών καυσίμων»

 

 13 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)
 13 01 απόβλητα υδραυλικών ελαίων
 13 01 01* υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB (1)
 13 01 04* χλωριωμένα γαλακτώματα
 13 01 05* μη χλωριωμένα γαλακτώματα
 13 01 09* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
 13 01 10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
 13 01 11* συνθετικά υδραυλικά έλαια
 13 01 12* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια
 13 01 13* άλλα υδραυλικά έλαια
 13 02 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
 13 02 04* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
 13 02 05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά
 13 02 06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
 13 02 07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
 13 02 08* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
 13 03 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
 13 03 01* έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB
 13 03 06* χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01
 13 03 07* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά
 13 03 08* συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
 13 03 09* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
 13 03 10* άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
 13 04 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων
 13 04 01* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοϊας
 13 04 02* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων απο αποχετεύσεις προκυμαίων
 13 04 03* έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων άλλής ναυσιπλοϊας
 13 05 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού
 13 05 01* στερεά υλικά απο θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού
 13 05 02* λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
 13 05 03* λάσπες υποδοχέα
 13 05 06* έλαια απο διαχωριστές ελαίου/νερού
 13 05 07* ελαιώδη ύδατα απο διαχωριστές ελαίου/νερού
 13 05 08* μίγματα αποβλήτων απο θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού
 13 07 απόβλητα υγρών καυσίμων
 13 07 01* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ
 13 07 02* βενζίνη
 13 07 03* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων)
 13 08 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως
 13 08 01* λάσπες ή γαλάκτωμα αφαλάτωσης
 13 08 02* άλλα γαλακτώματα
 13 08 99* απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb