ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές

Ορισμοί Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

 
Σύμφωνα με το ΠΔ 115/2004 «ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής» είναι πηγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία προέρχεται από την άμεση μετατροπή χημικής ενέργειας και αποτελείται από ένα ή περισσότερα πρωτογενή (μη επαναφορτιζόμενα) στοιχεία ή δευτερογενή (επαναφορτιζόμενα) στοιχεία.
Οι μπαταρίες διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες) και η δεύτερη τις επαναφορτιζόμενες (συσσωρευτές). Τα βασικά τμήματα από τα οποία αποτελείται μία μπαταρία (είτε ηλεκτρική στήλη είτε συσσωρευτής) είναι τα εξής:
– Ηλεκτρόδια: άνοδος, κάθοδος
– Ηλεκτρολύτης: μέσο μεταφοράς των ιόντων από το ένα ηλεκτρόδιο στο άλλο (π.χ. οξύ, αλκαλικό διάλυμα, άλας)
– Διαχωριστής: μονωτικό υλικό που απομονώνει ηλεκτρικά τα δύο ηλεκτρόδια
– Περίβλημα: περιβάλλει όλα τα παραπάνω

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κύριες εφαρμογές των ηλεκτρικών στηλών
Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά και εφαρμογές των ηλεκτρικών στηλών

Σύστημα

Παραδείγματα Εφαρμογών

Ψευδαργύρου / Άνθρακα

 

Φορητά ραδιόφωνα, ηλεκτρονικά, φακοί, παιγνίδια

Αλκαλικές

n/Αλκαλικός ηλεκτρολύτης/ MnO2)

 

Κασετόφωνα, πικάπ, ραδιόφωνα, αριθμομηχανές

Υδραργύρου

n/HgO)

 

Ακουστικά, ιατρικές συσκευές, φωτογραφικός εξοπλισμός

Αργύρου

(Ζn/Αg2Ο)

 

Ακουστικά, ιατρικός εξοπλισμός, ρολόγια

Λιθίου

 

Ρολόγια, υπολογιστές, κυκλώματα μνήμης, συσκευές επικοινωνίας, καρδιακοί βηματοδότες, στρατιωτικές εφαρμογές

 
Οι συσσωρευτές κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Συσσωρευτές μολύβδου
• Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου
• Συσσωρευτές υδριδίων


Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ορισμούς των μερών μιας ηλεκτρικής στήλης.


Οι μπαταρίες (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές) μπορεί γενικά να περιέχουν (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1998):
– Υδράργυρο
– Μόλυβδο
– Κάδμιο
– Διοξείδιο Μαγγανίου
– Ψευδάργυρο
– Λίθιο
– Νικέλιο
– Οξείδιο αργύρου
– Οξείδιο βισμουθίου
– Οξέα
– Χλωριούχο αμμώνιο
– Υδροξείδιο καλίου
– Χαλκό
– Ατσάλι
– Κοβάλτιο
– Αρσενικό
– Πλαστικά

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι ηλέκτρικές στήλες και συσσωρευτές ταξινομούνται με τον Κωδικό 16 06.

 
 16 06 μπαταρίες και συσσωρευτές
 16 06 01* μπαταρίες μολύβδου
 16 06 02* μπαταρίες Ni-Cd
 16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο
 16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός απο το σημείο 16 06 03)
 16 06 05 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές
 16 06 06* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκρολύτες απο μπαταρίες και συσσωρευτές


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb