ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > ΦοΔΣΑ

ΦοΣΔΑ  -  Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Οι ΦοΔΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορέις της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των ΦοΔΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007  «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και την ΚΥΑ 50910/2727/2003  «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»,Ν. 3852/2010 (Προγραμμα Καλλικρατης).


Ειδικότερα ο Ν. 3536/2007 ορίζει ότι οι ΦοΔΣΑ μπορούν να είναι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. ή Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Ο Ν. 3463/06 καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο σύστασης, διοίκησης καθώς και τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Συνδέσμου και της Ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. (άρθρα 245-250 και 265 αντίστοιχα). Τέλος η ΚΥΑ 50910 καθορίζει ότι οι ΦοΔΣΑ είναι αρμόδιοι για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Η περιοχή ευθύνης μιας Επιχείρησης ΦοΔΣΑ, περιλαμβάνει μια τουλάχιστον Διαχειριστική Ενότητα Απορριμμάτων, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τον οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Ο Ν.3537/2007 προβλέπει την θέσπιση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΦοΔΣΑ καθώς και ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Η ΕΕΔΣΑ συμμετείχε σε ομάδα εργασίας που προετοίμαστε το σχέδιο ΚΥΑ σε συνεργασία με την ΕΕΤΑ. Το 2008 ψηφίστηκε ο Ν.3688/08, στο άρθρο 15 του οποίου συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν.33536/07 για τους ΦοΔΣΑ, προβλέπεται η σύσταση εθνικού οργάνου ΦοΔΣΑ, καθορίζεται το πλαίσιο μετατροπής υφιστάμενων συνδέσμων σε ΦοΔΣΑ κ.α. Η νέα ΚΥΑ για την τιμολογιακή πολιτική και τη διοικητική οργάνωση των ΦοΔΣΑ, υπογράφηκε στο τέλος του 2008 και μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ.  

Ο Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικοτερα το άρθρο 104 προβλέπει τη συγκρότηση ενός Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ο ΦοΔΣΑ αυτός προβλέπεται να έχει τη μορφή ενιαίου συνδέσμου (ΝΠΔΔ), στον οποίο θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της περιφέρειας. Οι σύνδεσμοι και οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν ήδη συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), υποκαθίστανται απ’ αυτόν. Οι μεν σύνδεσμοι συγχωνεύονται οι δε ανώνυμες εταιρείες λύονται. Το θεσμικό πλαίσιο συμπληρώθηκε από τα παρακάτω νομοθετήματα: Ν.4071/2012, Ν.4237/2013 και Ν.4257/2014.

Σήμερα έχουν συσταθεί ΦοΔΣΑ σε αρκετές περιφέρειες είτε έπειτα απο διαβούλευση και συνεργασία των εμπλεκόμενων ΟΤΑ είτε υποχρεωτικά όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέσω της σχετικής απόφασης σύστασης από τον Γενικό Γραμματέα της κάθε περιφέρειας. O συνολικος αριθμος των ΦοΔΣΑ ανερχεται σε 110. Η 8η Πανελλήνια συνοδο πραγματοποιήθηκε στη Σύρο τον Ιούλιο του 2014 και οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες εδώ.

Παράλληλα έχει συγκροτηθεί το δίκτυο των φορέων (ΦοΔιΣΑ), το οποίο και αριθμεί 45 φορείς.

Ακολουθούν οι ΦοΔΣΑ που έχουν οργανώσει και λειτουργούν επίσημη ιστοσελίδα.

1. Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ)
2. Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης (ΣΟΤΑΜΘ)
3. Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ)
4. Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ)

5. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)
6. Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ)
7. Ενιαίος Σύνδεσμος Απορριμμάτων Ημαθίας (ΕΣΔΑ)
8. Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Φωκίδας (ΣΔΑΝΦ)

9. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Αργολίδας

10. Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας

11. Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου

12. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας

13. Συνδεσμος Διαχειρισης Στερεων Αποβλητων Ν. Ηλειας

14. ΑΜΑΡΙ ΑΕ
 

 

  

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb