ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > Συγκεντρωτικός Πίνακας(Ε.Ε.)

Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ε.E.


Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται κυρίως μέσω νομοθετικών διατάξεων του λεγόμενου “παράγωγου” δικαίου, δηλαδή οι Κανονισμοί, οι Οδηγίες και οι Αποφάσεις. Οι Κανονισμοί μόλις θεσμοθετηθούν από το Συμβούλιο Υπουργών της Κοινότητας και δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν “άμεση ισχύ” και δεν απαιτείται λήψη νομοθετικών μέτρων από τα κράτη μέλη για να εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς αυτούς. Οι Οδηγίες απευθύνονται στα κράτη-μέλη, και τα υποχρεώνουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα ώστε να εφαρμόσουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν αυτές. Οι Αποφάσεις διαφέρουν από τους κανονισμούς και τις οδηγίες ως προς το ότι συνήθως δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεσμεύουν μόνο τους αποδέκτες που αυτές ορίζουν. Συνήθως αναφέρονται στην κύρωση Διεθνών Συμβάσεων, στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, καθώς και στη σύσταση επιτροπών για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων περιβάλλοντος: Στον Πίνακα  που ακολουθεί καταγράφονται οι νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Ε.Ε.

 

ΘΕΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Στερεά απόβλητα Οδηγία 75/442/EΟK
Στερεά απόβλητα Οδηγία 91/156/EΟK
Στερεά απόβλητα Απόφαση 96/350/ΕΚ
Στερεά απόβλητα Οδηγία 2006/12/ΕΚ
Στερεά απόβλητα Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης αποβλήτων Απόφαση 76/431/ΕΟΚ
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 94/3/ΕΚ
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 2000/532/ΕΚ
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 2001/118/ΕΚ
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 2001/119/ΕΚ
Θέσπιση ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων Απόφαση 2001/573/ΕΚ
Καύση αστικών αποβλήτων Οδηγία 89/369/ΕΟΚ
Καύση αστικών αποβλήτων Οδηγία 89/429/ΕΟΚ
Αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων Οδηγία 94/67/ΕΚ
Αποτέφρωση αποβλήτων Οδηγία 2000/76/ΕΚ
Υγειονομική ταφή αποβλήτων Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Υγειονομική ταφή αποβλήτων Απόφαση 2003/33/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Οδηγία 94/62/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Οδηγία 2004/12/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Οδηγία 2005/20/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Απόφαση 97/129/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Απόφαση 97/138/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Απόφαση 1999/177/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Απόφαση 2001/171/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Απόφαση 2001/524/ΕΚ
Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών Απόφαση 2006/340/ΕΚ
Απόβλητα Εξορύξεων Οδηγία 2006/21/EK
Συσκευασίες υγρών τροφίμων Οδηγία 85/339/ΕΟΚ
Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα Οδηγία 78/319/ΕΟΚ
Επικίνδυνα απόβλητα Οδηγία 91/689/ΕΟΚ
Επικίνδυνα απόβλητα Απόφαση 96/302/ΕΚ
Κατάρτιση καταλόγου επικινδύνων αποβλήτων Απόφαση 94/904/ΕΚ
Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών Οδηγία 67/548/ΕΟΚ
Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Οδηγία 84/631/ΕΟΚ
Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Οδηγία 86/279/ΕΟΚ
Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων Απόφαση 90/170/ΕΟΚ
Διασυνοριακή Μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων και Απόθεσή τους – Σύμβαση της Βασιλείας Απόφαση 93/98/ΕΟΚ
Διασυνοριακή μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων Απόφαση 97/640/ΕΚ
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 259/93
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Απόφαση 94/575/ΕΚ
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Απόφαση 94/721/ΕΚ
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Απόφαση 94/774/ΕΚ
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Απόφαση 96/660/ΕΚ
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 97/120
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 2408/98
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Απόφαση 99/816/ΕΚ
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 1420/1999
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 1547/1999
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 2557/2001
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 1013/2006
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 1379/2007
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων Κανονισμός 1418/2007
Διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων  Κανονισμός 660/2014 
Απόβλητα πλοίων Οδηγία 2000/59
Ολοκληρωμένος έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης  Οδηγία 75/2010/ΕΕ 
Ολοκληρωμένος έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης Οδηγία 96/61/ΕΚ
Ευρωπαικό Μητρώο Ρύπων Κανονισμός 166/2006
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους             Οδηγία 2000/53/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2002/151/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2002/525/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2003/138/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2005/63/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2005/293/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2005/437/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2005/438/ΕΚ
Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους Απόφαση 2005/673/ΕΚ
Χρήση ιλύος στη γεωργία Οδηγία 86/278/ΕΟΚ
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 91/157/ΕΟΚ
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 93/86/ΕΟΚ
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 98/101/ΕΚ
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές Οδηγία 2006/66/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Οδηγία 2002/95/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Οδηγία 2002/96/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Οδηγία 2003/108/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Απόφαση 2005/369/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Απόφαση 2005/618/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Απόφαση 2005/717/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Απόφαση 2005/747/ΕΚ
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Απόφαση 2006/310/ΕΚ
PCBs/PCTs Οδηγία 76/403/ΕΟΚ
PCBs/PCTs Οδηγία 96/59/ΕΚ
PCBs/PCTs Απόφαση 2001/68/ΕΚ
PCBs/PCTs Οδηγία 85/467/ΕΟΚ
Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια Οδηγία 75/439/ΕΟΚ
Χρησιμοποιημένα Ορυκτέλαια Οδηγία 87/101 ΕΟΚ
Απόβλητα βιομηχανίας εξορύξεων Οδηγία 2006/21/ΕΚ
Ερωτηματολόγια Απόφαση 94/741/ΕΚ
Ερωτηματολόγια Απόφαση 97/622/ΕΚ
Ερωτηματολόγια  Απόφαση 98/184/ΕΚ
Ερωτηματολόγια Απόφαση 2000/738/ΕΚ
Ερωτηματολόγια Απόφαση 2001/753/ΕΚ
Ερωτηματολόγια Απόφαση 2004/249/ΕΚ
Καταγραφή Στατιστικών στοιχείων Κανονισμός 2150/2002
Εκθέσεις για το Περιβάλλον Οδηγία 91/692/ΕΟΚ

Επιλέγοντας τον κωδικοποιημένο τίτλο της Οδηγίας μεταφέρεστε στο site της Ε.Ε. και στο πλήρες κείμενο αυτής.

  • Μέσω της υπηρεσίας EUR-lex θα βρείτε την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία ανά κατηγορία ενδιαφέροντος.
  • Εδώ θα βρείτε την υπό εκπόνηση ευρωπαϊκή νομοθεσία (προτάσεις για νέες Οδηγίες κ.α.).
  • Εδώ θα βρείτε σαφείς και περιεκτικές περιλήψεις της νομοθεσίας για όλους τους τομείς πολιτικής της Ε.Ε. (ScadPlus)
  • Εδώ θα αναζητήσετε νομικά έγγραφα βάσει όρων και αριθμών εγγράφων. 
  • Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο και αφορούν στον τομέα του περιβάλλοντος.
  • Το ECOLEX είναι μια υπηρεσία παροχής πληροφοριών για τους περιβαλλοντικούς νόμους, από τους FAO, IUCN και το UNEP. Η βάση δεδομένων του ECOLEX περιλαμβάνει συνθήκες, εθνική νομοθεσία, δικαστικές αποφάσεις, βιβλιογραφία, κ.λ.π. Η αναζήτηση των πληροφοριών γίνεται ανά χώρα ή δεθνή οργανισμό, ανά θεματική ενότητα, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς και με λέξεις κλειδιά. περισσότερα


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb