ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ > Συγκεντρωτικός Πίνακας(EL)

Νομοθετικό Πλαίσιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα


Εδώ θα βρείτε το σύνολο της Ελληνικής νομοθεσίας, που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων. Για πρακτικούς λόγους τα νομοθετήματα έχουν ταξινομηθεί χρονολογικά σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Επιλέγοντας τον τίτλο του κάθε νομοθετήματος μεταφέρεστε στο αντίστοιχο ΦΕΚ (Τα ΦΕΚ βρίσκονται στην Ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και ασφάλειας http://www.elinyae.gr). Σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφέρεστε εναλλακτικά σε περιληπτικό κείμενο με τα άρθρα του κάθε νομοθετήματος.

ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ Τιτλος Νομοθετήματος ΦΕΚ Παρατηρήσεις
    ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ    
2014 Εγκύκλιος ΔΥΓ2/Γ.Π.οι 6972/2014 Διευκρινίσεις για την Ορθή Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων     
2014  Νόμος 4257/2014  Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών  ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014  
2013 ΥΑ ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 Καθορισμός πλαισίου μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ  ΦΕΚ 1450/Β/14.06.2013  
2013  Εγκύκλιος 24040/2590/2013  Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διασυνοριακή μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 
 
2013 ΥΑ 28745/895/Ε103 2013 Τροποποίηση των ειδικών κριτήριων αποθήκευσης μεταλλικού υδραργύρου που θεωρείται απόβλητο ΦΕΚ 1104/Β/2.5.2013  
2013 ΥΑ 166640/2013 Πρόσθετες υποχρεώσεις περιβαλλοντικής αδειδοδότησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας ΦΕΚ 554/Β/08.03.2013  
2012 ΥΑ ΥΠΕΚΑ 33312/4110/2012 Ειδικό Εθνικο Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΑΔΑ Β41Β0-Η3Ω  
2012 Εγκύκλιος 29960/3800 .15.06.2012 Ενδεικτικές κατηγορίες αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων-Διευκρινισεις επί της ΚΥΑ 146163  ΑΔΑ Β4ΛΓ0-Κ75   
2012 ΚΥΑ 146163/2012 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων ΦΕΚ 1537/Β/08.05.2012  
2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  Ρυθμίσεις κατεπείγοντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Δημόσιας Τάξης ΦΕΚ 256/Α/31.12.2013 Παράταση προθεσμίας για ΦΟΔΣΑ
2012 Νόμος 4041/2012 Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/99/ΕΚ ΦΕΚ 24/Α/13.02.2012  
2011 Εγκύκλιος 4631.109/12.12.2011 Άδειες συλλογής μεταφοράς αποβλήτων ΑΔΑ:45ΨΠΟ-ΕΝ6  
2011 Εγκύκλιος 129043/4345/2011 Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων     
2011 Εγκύκλιος 134468/7096/ 08.12.2011 Επείγον Πρόγραμμα Παύσης Λειτουργίας ΑΔΑ ΑΔΑ:456M0-HAΞ  
2010 Εγκύκλιος 4082/10.11.2011 Διευκρινίσεις σχετικα με την κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 ΑΔΑ:45740-ΦP5  
2009 Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009 Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15ης Μαρτίου 2006 «σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ» του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 ΦΕΚ 2076Β_09
2009 Υ.Α. 21017/84/2009 Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο (ΦΕΚ 1287/Β`/30.6.2009)
2009 Υ.Α. 8111.41/09/2009
"Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας.
"
ΦΕΚ 412Β_09
2008 Εγκύκλιος Άδειες διαχείρισης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, μετά από επεξεργασία, εντός ή επί του εδάφους    
2008 Εγκύκλιος Διευκρίνιση θεμάτων εφαρμογής της νομοθεσίας, σχετικά με τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων   Διευκρινίσεις για την ΚΥΑ 13588/725/2006, θέματα αδειοδότησης κ.α.
2008 Εγκύκλιος ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για άρθρο 7 ΚΥΑ 13588 (28-1-08)    
2007 Εγκύκλιος Εγκύκλιος για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ επικινδυνότητας <35    
2007  Υ.Α. 8668/2007   Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ΦΕΚ 187/Β`/2.3.2007  
2007   2η Εγκύκλιος, Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες    
2006   Κανονισμός 1013/2006 Για τη συνοριακή μεταφορά των αποβλήτων    
2006 ΚΥΑ Αριθμ. Η.Π 24944/1159 Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ΦΕΚ 791/Β΄/30.6.2006  
2006 KYA 4641/232/2006 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της υπ’ αριθμ. 29407/3508/2002 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για υγειονομι ΦΕΚ Β 168/13-02-06  
2006 ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991». ΦΕΚ B 383/28.3.06 Αντικατάσταση της 19396/1546/1997
2005 Eγκύκλιος Οικ.135977/14-12-2005 Πρότυπες Οριστικές Μελέτες Έργων Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)    
2005 ΚΥΑ 22912/1117 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» ΦΕΚ 759Β/06-06-05 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων
2005 Εγκύκλιος 131529/7-4-2005 Παροχή οδηγιών για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων που παράγουν ή διαχειρίζονται ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο    
2005 Εγκύκλιος Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις Βιομηχανίες    
2004 Εγκύκλιος 123067/10-2-2004 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή-Μεταφορά-Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορρριμμάτων    
2004 Διόρθωση Εγκύκλιου  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ οικ.103731/1278/5-5-04» (Ορθή επανάληψη 13-5-04)    
2004 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.103731/1278/5-5-04 Εφαρμογή Νομοθεσίας για τη Διαχείριση των μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων    
2004   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.109974/3106/22-10-04 ( Ορθή επανάληψη 4-11-04 ), σχετικά με τις Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ     
2003 ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων / Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» ΦΕΚ 1909Β/22-12-03 Ενσωμάτωση της  Οδηγίας Πλαίσιο 91/156/ΕOΚ 
2003   Απόφαση 2003/33/ΕΚ για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής    
2003 ΚΥΑ 37591/2031/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» ΦΕΚ Β1419/ 1.10.03  
2003 Υ.Α. 26469/1501/Ε103/2003 Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 με θέμα «συμπλήρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 «εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (723/Β)» ΦΕΚ 864 Β/2003  
2003-4   Εγκύκλιοι για τη διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης)    
2003  Υ.Α. 239267/2003   Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Ζωικών αποβλήτων ΦΕΚ 950/Β`/9.7.2003  
2003 ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ 2003 «Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCΒ – Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β’ 514)» ΦΕΚ Β 606/15.5.03  
2002 ΥΑ 29407/3508 16.12.2002 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων ΦΕΚ 1572Β/2002 Ενσωμάτωση Οδηγίας 99/31/ΕΚ 
2002 Υ.Α. 3418/07/2002 Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου ΦΕΚ 712 Β/2002  
2000 Υ.Α. 19817/1702/2000 Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 73537/14398/95 «διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β). Πρόγραμμα δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυ ΦΕΚ 963/Β`/1.8.2000  
2000 ΚΥΑ 7589/731/2000 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)» ΦΕΚ Β 514/11.4.00  
2000 ΚΥΑ 14312/1302/2000 Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ’ αριθ. 113944/1944/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων» ΦΕΚ 723Β/2000 Kαταργήθηκε
2000 Ν.2824/2000 Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων  ΦΕΚ 90/Α`/16.3.2000  
1999 Υ.Α. 2487/455/1999 Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων ΦΕΚ 196/Β`/8.3.1999 Καταργήθηκε
1997 ΥΑ 362016/28.11.97 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της απόφασης αριθμ. 346712/6.10.97 περί «διαδικασίες για τη βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)    
1997 ΥΑ 346712/6.10.97 Διαδικασίες για την βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση των αποσυρόμενων γεωργικών προιόντων (Υπουργείο Γεωργίας)    
1997 ΚΥΑ 114218   Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΦΕΚ 1016Β/1997  
1997 ΚΥΑ 113944/97 Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές Κατευθύνσεις της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΕΚ 1016Β/1997 Kαταργήθηκε
1997 ΚΥΑ 19396/1546 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων
ΦΕΚ 604 Β Kαταργήθηκε
1997  Π.Δ 22/1997 Επιτήρηση και έλεγχος αποστολών των ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα ΦΕΚ 20/Α`/26.2.1997  
1996 ΚΥΑ 69728/824 Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ΦΕΚ 358/1996 Kαταργήθηκε
1996 ΚΥΑ 98012/2001 Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ΦΕΚ 40 Β Kαταργήθηκε
1995 ΚΥΑ 73537/148  «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» ΦΕΛ 781 Kαταργήθηκε
1994 Νόμος 2203/94  Κύρωση της Σύμβασης
της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών
κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της
επεξεργασίας τους
ΦΕΚ 58 Α  
1993 ΚΥΑ 82805/2224/93 Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων  ΦΕΚ 699Β/93 Kαταργήθηκε
1991 ΚΥΑ 80568/4225 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων ΦΕΚ 641Β/1991  
1988 Υ.Α. 19744/454/1988 Επιτήρηση και έλεγχος των Διασυνοριακών Μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων ΦΕΚ 166/Β`/24.3.1988  
1986 ΚΥΑ 49541/1424/86 Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την Οδηγία 75/442 του Συμβουλίου ΦΕΚ 444Β/1986 Αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 69728/96
1985 ΚΥΑ 71560/3053 Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων ΦΕΚ 665 Β Kαταργήθηκε
1985 Κ.Υ.Α.72751/3054 Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και
πολυχλωροτριφαινυλίων
ΦΕΚ 665 Β Kαταργήθηκε
1983  Π.Δ. 329/1983 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ ΦΕΚ 118/Α`/1983  
1982 Υ.Α. 181051/1090/82 Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων ΦΕΚ 266Β/1982  
    ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ    
2013 ΥΑ 54461/1779/Ε.103/2013 Αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της 9268/469/2007 ΥΑ  ΦΕΚ 2500/Β/4.10.2013  
2010 Νόμος 3854/2010 Τροποποίηση της Νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προιόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προιόντων  ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010  
2008 Π.Δ. ΠΔ 170/2008 «Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) (ΦΕΚ 228 Α/ 7.11.08)
2008 Π.Δ. ΠΔ 99/2008  «Συγκρότηση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» (ΦΕΚ 154 Α /31.7.08)
2007 Υ.Α. 74362/5340/05/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ΦΕΚ 544/Β`/18.4.2007  
2007  Υ.Α. 9268/469/2007   Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας ΦΕΚ 286/Β`/2.3.2007  
2006  Υ.Α. οικ. 150237/2006  Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου - Οξέος Κρήτης "ΣΕΔΙΣ - ΚΕΠΕ"  ΦΕΚ 1398/Β`/14.9.2006  
2006 Π.Δ. 15/2006 Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίο ΦΕΚ 12 Α/2006  
2005 Εγκύκλιος 122648/9.3.05  «Διευκρινήσεις σχετικά με την Μελέτη Οργάνωσης για την άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών οχημάτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους, χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρ    
2004 ΚΥΑ οικ. 104826/2004 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και τ ΦΕΚ Β 849/9.6.04  
2004 ΚΥΑ 112145/2004  "Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες" (ΦΕΚ 1916 Β/24.12.2004)  
2004 ΠΔ 117/2004 «Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΦΕΚ Α 82/5.3.04 Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2002/96/ΕΚ και 2002/95/ΕΚ
2004 ΠΔ 116/2004 «Μέτρα, όροι και  πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων  ΦΕΚ Α 81/5.3.04 Ενσώματωση Οδηγίας 200/53/ΕΚ
2004 ΠΔ 115/2004 «Αντικατάσταση της 73537/148/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες»(Β’ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Α 80/5.3.04  
2004 ΠΔ 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους» ΦΕΚ Α 75/5.3.04  
2004 ΠΔ 82/2004 Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ΦΕΚ Α 64/2.3.04  
2002 ΥΑ 24.1.2002 Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλειμμένων οχημάτων ΦΕΚ 57Β/2002  
2001 Ν. 2939/2001 Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής  Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 179Α/2001 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό Δίκαιο
    ΓΕΝΙΚΑ    
2009 Ν. 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων και άλλες διατάξεις     
2009 2527 / 7-1-2009

Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 

 

 

ΦΕΚ  83/B
2008 Απόφαση 6876/4871/2008 Έγκριση Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ΦΕΚ 128Α/2.07.08
2008 Υ.Α. 19403/1388/08/2008 Τροποποίηση του π.δ 104/1999 (113/Α) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2003, της οδηγίας 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 για την τέταρτη, Πέμπτη και έκτη προσαρμογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
2008 Υ.Α. Α1/οικ/27683/2320/2008  Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β) απόφασης «Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων ΦΕΚ 948/Β`/22.5.2008
2008 εγκύκλιος Θέματα ΦοΔΣΑ    
2008 Ν.3688/08 Πολιτιστικό κέντρο ελληνικής αστυνομίας και άλλες διατάξεις (άρθρο 16 εξειδικεύει οργανωτικά ζητήματα των ΦοΔΣΑ) ΦΕΚ 163Α/5/8/2008  
2008 Υ 325/14.03.08  Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη διαχείριση των απορριμμάτων ΦΕΚ 465 Β/17-3-08  
2007  Υ.Α. Α1/οικ 11383/840/2007   Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής
χρήσης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφο
ράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
ΦΕΚ 309/Β`/7.3.2007  
2007 Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.» (Άρθρο 30 Στερεά Απόβλητα) ΦΕΚ 42/Α'/23.2.2007  
2006 N. 3463/06 Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας ΦΕΚ Α 114/8.6.2006  
2006 Υ.Α. Η.Π. 1764/653/2006 Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμ ΦΕΚ 327/Β`/17.3.2006  
2006 Π.Δ. 211 Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ΦΕΚ 211/Α'/5.10.2006  
2005 Ν. 3422/2005 Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 303/Α`/13.12.2005  
2005 KYA οικ.145799/2005 «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 το ΦΕΚ B 1002/18.07.05  
2005 Υ.Α. Δ10/Β/Φ.68/οικ.9725/2842 Τροποποίηση της Δ.10/Φ.68/οικ.4437/1.3.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας "Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης"
ΦΕΚ 713 Β  
2003 ΚΥΑ 37111/2021/2003 «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως  αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ΦΕΚ B 1391/29.9.03  
2003 ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης και Αξιολόγησης(ΠΠΕΑ) και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α’ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες  ΦΕΚ B 332/20.3.03  
2003 Εγκ. οικ 117266/2003 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332/Β/2003) όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου    
2002 ΚΥΑ 25535/3281/02 «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμφωνα με την υπ΄αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ. ΦΕΚ Β 1463/20.11.02  
2002 ΚΥΑ 15393/2332/2002 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά (Α’ 91)» ΦΕΚ B 1022/5.8.02  
2002 Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ A 91/25.4.02  
2002 ΠΔ 23/2002 Δημοτική Αστυνομία:πρόσληψη,προσόντα,δικαιώματα κλπ ΦΕΚ 19 Β/2002 Αρμοδιότητες σχετικά με απορρίμματα
2001 Ν 2947/2001 Ολυμπιακή Φιλοξενία,Ολυμπιακά Εργα κλπ διατάξεις  ΦΕΚ 228Α Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
2001 ΥΑ Δ10/2001/Β-244 Προδιαγραφές και χρονοδιάγραμμα ειδικής μελέτης αποκατάστασης λατομείων αδρανών υλικών ΦΕΚ 224 Β  
2000 Υ.Α. 15420/3278/2000 Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομείων νομού Αττικής 783/Β`/23.6.2000  
1998 Υ.Α. 9690/Γ-601/1998 Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97 απόφασης, με την οποία τροποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97 απόφαση με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων ΦΕΚ 828 Β/1998  
1998 Υ.Α. 6112/Γ-1049/1998 Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας έρευνας Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων ΦΕΚ 457 Β/1998  
1998 Υ.Α. 135/Γ-5/1998 Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21-4-97 με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών αποβλήτων»
ΦΕΚ 50/Β`/1998  
1995  Υ.Α. Υ1β/2000/1995  Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» ΦΕΚ 343/Β`/4.5.1995  
1995 Υ.Α. 77921/1440/1995 Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον 795/Β`/14.9.1995 Kαταργήθηκε
1995  Π.Δ. 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ΦΕΚ 231Α/1995 καταργήθηκε 
1994 Ν. 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζ.Ο.Ε. Κλπ ΦΕΚ 162 Α Σύσταση Ειδικού Σώματος Ελεγκτών Περιβάλλοντος (καταργήθηκε)
1991 ΥΑ 71961/3670/1991 Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/86 ΦΕΚ 541/Β/91  
1991 Π.Δ. 517/91 Για τις ιδιωτικές κλινικές ΦΕΚ 202Α/1991  
1991 Π.Δ. 444/91 Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 1381/81 (Α334) ως προς το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το νάτριο και το θείο που περιέχονται στα λιπάσματα ΦΕΚ 164Α/1991 Εναρμόνιση με Οδηγία 89/284/ΕΟΚ
1991 Υ.Α. 8243/1113/1991 Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου
ΦΕΚ 138Β/1991  
1990 ΚΥΑ 75308/5512/1990 Καθορισμός τρόπου ενημέρω­σης πολιτών και φορέων για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλ­λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ΦΕΚ 691Β/1990 (Kαταργήθηκε από ΥΑ Η.Π.37111/2021/2003 )
1990 ΚΥΑ 69269/5387/1990 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συναφείς διατάξεις ΦΕΚ 678Β/1990 Αφορά την Προέγκριση Χωροθέτησης και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
1990 ΚΥΑ 31784/954/90 Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίμων ΦΕΚ 251Β/1990 Εναρμόνιση της Ελλην. Νομοθεσίας προς την 85/339 Οδηγία ΕΟΚ
1988 ΚΥΑ 59388/3363/88 Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν.1650/1986 ΦΕΚ 638 Β/31-8-88  
1986 Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος ΦΕΚ 160Α/1986 Νόμος – Πλαίσιο
1982 Π.Δ. 434/1982 Συγκρότηση και αρμοδιότητες ειδικής υπηρεσίας των ΟΤΑ ΦΕΚ 78Α/1982 καταργήθηκε από ΠΔ 23/2002
1980 Ν. 1080/1980 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων ΦΕΚ 246Α/1980 Tέλη καθαριότητας
1977 Ν. 743/1977 Περί προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων ΦΕΚ 319Α/1977 Αφορά τα απορρίμματα που παράγονται από τα πλοία
1976 Ν. 429/1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεως τινών του Ν. 25/1975. ΦΕΚ 235Α/1976  
1975 Ν. 25/1975 Περί υπολογισμού και τρόπου εισπράξεως δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. ΦΕΚ 74Α/1975  
1964 ΚΥΑ ΕΙβ/301/64 Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.  ΦΕΚ 63Β/1964  

  • Στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου μπορείτε να αναζητήσετε επιπλέον ΦΕΚ.
  • Την επίκαιρη ελληνική νομοθεσία θα βρείτε και στην ιστοσελίδα της τράπεζας νομικών πληροφοριών του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών.
  • Στην ιστοσελίδα της μη κερδοσκοπικής εταιρίας Νόμος+Φύση θα βρείτε άρθρα και γνώμες σχετικά με το δίκαιο περιβάλλοντος.
  • Εδώ θα βρείτε την έκθεση της WWF Ελλάς με τίτλο «Δεσμεύσεις χωρίς εφαρμογή: η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα». Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η κοινοτική νομοθεσία που δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, οι καταδίκες της χώρας μας κ.α. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb