ΜΕΛΗ

Εγγραφή Μέλους


Φυσικά Πρόσωπα

Τακτικά μέλη: Απόφοιτοι Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται σε θέματα Δ.Σ.Α. και έχουν εγγραφεί, με αίτημά τους, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πατήστε εδώ για εγγραφή>>   Aιτηση Eγγραφής Φυσικού Προσώπου


Φορείς - Μέλη της Ε.Ε.Δ.Σ.Α.

  1. Δημόσιοι φορείς
  2. Ακαδημαϊκοί - Ερευνητικοί φορείς
  3. Ιδιωτικοί φορείς
  4. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

  1. Οι Δημόσιοι Φορείς είναι γενικά φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α.
  2. Οι Ακαδημαϊκοί - Ερευνητικοί φορείς είναι Τμήματα, ή Τομείς, ή Εργαστήρια των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και άλλοι ερευνητικοί φορείς ή ομάδες, που ασχολούνται επιστημονικά και συστηματικά με θέματα Δ.Σ.Α.
  3. Οι Ιδιωτικοί φορείς περιλαμβάνουν Γραφεία Μελετών, Εταιρείες Κατασκευής Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας ή Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων, Εταιρείες Κατασκευής ή/και Πώλησης Εξοπλισμού, Εταιρείες Δημιουργίας ή/και Πώλησης Λογισμικού σχετικού με Δ.Σ.Α., και ιδιωτικούς οργανισμούς γενικά, που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και των εφαρμογών της στο πεδίο Δ.Σ.Α.
  4. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις περιλαμβάνουν Οικολογικές Οργανώσεις, Οργανώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, Ενώσεις Πολιτών κ.α. στόχος των οποίων είναι και η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και η προστασία της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων σε πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης.

Πατήστε εδώ για την εγγραφή>>       Αίτηση Εγγραφής Φορέα 


Φοιτητές

Φοιτητές Ελληνικών και ξένων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε επιστημονικούς τομείς σχετικούς με τη Δ.Σ.Α. μπορούν να ενταχθούν στους κόλπους της ΕΕΔΣΑ ως έκτακτα μέλη.
Πατήστε εδώ για την εγγραφή>>    Αίτηση Εγγραφής Έκτακτου Μέλους 


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb