ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Νοσοκομειακά > Σύσταση

Σύσταση Ιατρικών Αποβλήτων

 
Πηγές Ιατρικών Αποβλήτων

Πηγές παραγωγής Ι.Α. είναι οι υγειονομικές Μονάδες, όπως Δημόσια Θεραπευτήρια, Δημοτικοί Υγειονομικοί Σταθμοί, ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας, Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Αιμοδοσίας, Διαγνωστικά και Ερευνητικά Εργαστήρια, μικροβιολογικά εργαστήρια. Βεβαίως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ιατρικά απόβλητα παράγονται και σε κτηνιατρεία, τα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά ιατρεία. Επιπλέον μια σημαντική παράμετρος είναι τα απορρίμματα που παράγονται εκτός νοσοκομείων, από ασθενείς με αναπνευστήρες ή με αιμοκάθαρση κ.α. τα οποία και διατίθενται μαζί με τα απόβλητα οικιακού τύπου σε ΧΥΤΑ.


Σύσταση

Ποσοστό της τάξης του 75% - 90% των Ιατρικών Αποβλήτων θεωρούνται μη επικίνδυνα (προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα). Τα υπόλοιπα 10-25% θεωρούνται επικίνδυνα, με δυνατότητα πρόκλησης μίας σειράς κινδύνων για την υγεία, σε περίπτωση επαφής ή έκθεσης σε αυτά. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζεται η μέση σύσταση των Ιατρικών αποβλήτων.
 

Πηγή: AWMA (Air & Waste Management Association). 1994. Medical Waste Disposal. Medical Waste Committee (WT-3), Technical Council, Air & Waste Management Association. J. Air

 
Εκτιμώμενες ποσότητες Ι.Α.

Στοιχεία του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, τμήμα Α΄ δείχνουν ότι στη χώρα μας λειτουργούν 130 Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στα οποία είναι ανεπτυγμένες 31.397 κλίνες και 218 Ιδιωτικά Θεραπευτήρια με 15.806 στο σύνολό τους ανεπτυγμένες κλίνες. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικότερα ο αριθμός των κλινών και η εκτιμώμενη ποσότητα παραγόμενων Ι.Α.
 

Υγειονομική Περιφέρεια

Αριθμός κλινών

Ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων  (kg/ημέρα)

Νοσοκο-μείων

Ιδιωτικών κλινικών

Σύνολο κλινών

Οικιακά

Μολυ-σματικά

Σύνολο

1η Υγειονομική περιφέρεια Αττικής

13724

8370

22094

36801

12020

48821

2η Υγειονομική περιφέρεια Θεσσαλίας

1153

1657

2810

4682

1529

6211

3η Υγειονομική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

504

286

790

1316

430

1746

4η Υγειονομική περιφέρεια Ηπείρου

1080

40

1120

1866

610

2476

5η Υγειονομική περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

7211

3076

10287

17138

5596

22734

6η Υγειονομική περιφέρεια Ιονίων νήσων

855

50

905

1510

493

2003

7η Υγειονομική περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

1700

554

2254

3756

1226

4982

8η Υγειονομική περιφέρεια Πελοποννήσου

575

126

701

1168

382

1550

9η Υγειονομική περιφέρεια Κρήτης

2431

554

2985

4974

1624

6598

10η Υγειονομική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

548

489

1037

1728

565

2293

11η Υγειονομική περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

1308

446

1484

2923

955

3878

12η Υγειονομική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

1235

20

1255

2092

683

2775

13η Υγειονομική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

280

86

366

610

200

810

Σύνολο

32604

15754

48358

80564

26313

106877

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, «Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων στην Ελλάδα», Αθήνα, Οκτώβριος 2002.

 

Στον Πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται στοιχεία για τη μέση παραγωγή ιατρικών αποβλήτων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία.

 

Πίνακας 2. Μέση Παραγωγή Ιατρικών Αποβλήτων ανά κλίνη.

Πηγή: A. Pross, E. Giroult and P. Rushbrook “Safe managament of wastes from health-care activities” WHO, Geneva, 1999

 
Πίνακας 3. Μέση Παραγωγή Ιατρικών Αποβλήτων συναρτήσει εισοδήματος.

Πηγή: A. Pross, E. Giroult and P. Rushbrook “Safe managament of wastes from health-care activities” WHO, Geneva, 1999 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb