ΕΕΔΣΑ > Οργάνωση

Οργάνωση

Η Εταιρεία λειτουργεί και δραστηριοποιείται δια μέσου των εξής οργάνων:

1. της Γενικής Συνέλευσης
2. του Διοικητικού Συμβουλίου
3. του Προεδρείου
4. της Γενικής Γραμματείας
5. των Μονίμων Ομάδων Εργασίας

1. Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση διαμορφώνει το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας και των οργάνων της, δημιουργεί ή καταργεί Μόνιμες Ομάδες Εργασίας, και εγκρίνει τα επίτιμα μέλη. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε έτος, κατά κανόνα το Δεκέμβριο, για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Εταιρείας καθώς και για τον έλεγχο και έγκριση της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και πέντε Συμβούλους, που εκλέγονται για δύο χρόνια. Μαζί με τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται και αναπληρωματικά μέλη για αντικατάσταση μελών που αποχωρούν κατά τη διάρκεια της θητεία τους. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρεται και ως Πρόεδρος της Εταιρείας. Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται κάθε δύο χρόνια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας,

3.  Προεδρείο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε έννομη σχέση της ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής καθώς και σε κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ανάμεσα στα καθήκοντά του είναι να  συγκαλεί και να διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία να εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου κ.α.

4. Γενική Γραμματεία

Ο Γενικός Γραμματέας, ως άμεσος βοηθός του Προέδρου, φροντίζει για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Εταιρείας. Συντάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, διεκπεραιώνει μαζί με τον Πρόεδρο τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά, διευθύνει τα γραφεία της Εταιρείας και είναι υποχρεωμένος να παρέχει στα μέλη προφορικώς ή γραπτώς πληροφορίες για κάθε
ζήτημα που αφορά την Εταιρεία.

5. Ομάδες Εργασίας

Οι Ομάδες Εργασίας Δημιουργούνται από τη Γενική Συνέλευση, με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποσκοπώντας στη μελέτη τεχνικών και επιστημονικών θεμάτων. Ο ορισμός μέλους των Μόνιμων Ομάδων Εργασίας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας και γνώσης του. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται με τεκμηριωμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μόνο ένας υπάλληλος φορέα-μέλους επιτρέπεται να συμμετέχει σε κάθε Μόνιμη Ομάδα Το πλαίσιο δράσης των Μόνιμων Ομάδων Εργασίας διαμορφώνεται απ’ τα ίδια τα μέλη και κυρίως από τους προέδρους. Οι Μόνιμες Ομάδες Εργασίας αναμένεται να ενημερώνουν τα μέλη της Εταιρείας για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα τους, να παρέχουν βοήθεια στα μέλη της Εταιρείας, να οργανώνουν σεμινάρια, εκδηλώσεις, επιστημονικές δραστηριότητες, κτλ.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την οργάνωση της εταιρείας πατήστε εδώ.pdf οπου θα βρείτε το καταστατικό της. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb