ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές > Υφιστάμενη Κατάσταση

Υφιστάμενη Κατάσταση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

 
Πλαίσιο Διαχείρισης

Ήδή από το 1991 η Ε.Ε. είχε θεσπίσει την Οδηγία 91/157/ΕΟΚ για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ακολούθησαν οι Οδηγίες 93/86/ΕΟΚ και 98/101/ΕΚ ενώ πρόσφατα εγκρίθηκε η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και πιο συγκεκριμένα η νέα οδηγία για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών η οποία και θα καταργήσει τις προαναφερθείσες. Σημειώνεται πως εκτιμάται πως η ετήσια παραγωγή σε Ε.Ε. ανέρχεται σε 800.000 τόνους μπαταριών αυτοκινήτων, 190.000 τόνους βιομηχανικών μπαταριών και 160.000 τόνους φορητών μπαταριών.

Το Σεπτέμβριο του 2006 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Ε.Ε. η νέα οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 , σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, η οποία και κατήργησε την οδηγία 91/157/ΕΟΚ.

Στην Ελλάδα η Κοινή Υπουργική Απόφαση 41624.2057.Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) στοχεύει στην θέσπιση μέτρων για την διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που ανταποκρίνονται στους στόχους και τις γενικές αρχές του νόμου 2939/2001 και της Οδηγίας 2006/66 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να επιτυγχάνεται πιό αποτελεσματικά για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και η παραιτέρω αξιοποίησή τους.

Στην ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 καταγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και μέτρων που στοχεύουν:

  • Στην πρόληψη και περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων.
  • Μείωση της επικινδυνότητας των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ως προς την περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα.
  • Μείωση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στα οικιακά απόβλητα
  • Προώθηση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τελικού χρήστη.
  • Οδηγίες για την χωριστή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών.
  • Επίτευξη των στόχων συλλογής του 25% κατά βάρος των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μέχρι την 26/9/2012 και του 45% κατά βάρος των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που διακινήθηκαν στην Ελλάδα την τελευταία τριετία μέχρι την 26/9/2016.
Τέλος στην ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 αναγράφονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών, εισαγωγέων και ανακυκλωτών Η.Σ. καθώς και των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.


Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών, ΑΦΗΣ Α.Ε.

http://www.afis.gr

Η έγκριση του συστήματος ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών έλαβε χώρα το 2004 και η εταιρεία ΑΦΗΣ ξεκίνησε ουσιαστικά τη λειτουργία της τον Μάρτιο του 2005 με την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής μπαταριών σε όλη την Ελλάδα, σε σημεία που είναι εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή.

Η συλλογή των μπαταριών εφτασε το 2010 τους 712 τόνους (περίπου 28.500.000 φορητές μπαταρίες) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% έναντι του 2009. Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται στο 33% των μπαταριών που διακινήθηκαν στην Ελληνική αγορά μέσα στο 2010.Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε
.
http://www.sydesys.gr/

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (ΣΥΔΕΣΥΣ) Α.Ε. ιδρύθηκε στις 14 Μαρτίου 2004 με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως και νικελίου-καδμίου σύμφωνα με το νόμο 2939/2001. Στόχος της εταιρείας είναι η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων χρησιμοποιούμενων συσσωρευτών, της διασφάλιση της συλλογής και της διαλογής αυτών, καθώς και της ανακύκλωσής τους σε ποσοστό 65% κατά βάρος της συνολικής διαθέσιμης ποσότητας το 2005, σε ποσοστό 70% κ.β. το 2006 και σε ποσοστό 75% κ.β. το 2007.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει συμβληθεί μέχρι σήμερα με το σύνολο των εισαγωγικών και παραγωγικών επιχειρήσεων συσσωρευτών, όπως επίσης και με το σύνολο επιχειρήσεων εισαγωγής οχημάτων και εξοπλισμού.

Πρόγραμμα ανακύκλωσης Μπαταριών DIASBAT
http://www.diasbat.com/

Το πρόγραμμα DIASBAT υλοποιήθηκε την περίοδο Νοέμβριος 2003 - Νοέμβριος 2005 και στόχος του ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού προκειμένου να συμμετάσχει στην ανακύκλωση μπαταριών, η συλλογή και διαλογή αυτών και σε τελική φάση η ανακύκλωσή τους με τον πιο φιλικό στο περιβάλλον τρόπο. Περισσότερα στοιχεία θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος. 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb