ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Επικίνδυνα > Ποσότητες

Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων

 
Τα επικίνδυνα απόβλητα αποτελούν το 1% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων στην Ευρωπαϊκοί Ένωση. Στην Ελλάδα παράγονται περίπου 290.000 τόνοι στερεών Ε.Α και ιλύων, ετησίως. Οι βιομηχανίες μεσαίας και μεγάλης δυναμικότητας, διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους για την προκαταρκτική αποθήκευση των αποβλήτων αυτών, μετά από τη χορήγηση σχετικής άδειας από την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, υφίστανται σχετικά μικρές και εν μέρει διάσπαρτες ποσότητες Ε.Α. που είναι εναποθηκευμένες σε χώρους που δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις. Με βάση τις επισημάνσεις αυτές και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα Ε.Α. είναι συνδεδεμένα με ενδεχόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, επιβάλλεται η λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την ασφαλή διαχείρισή τους. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν την ίδρυση και λειτουργία κεντρικών εγκαταστάσεων, με ανάλογο αριθμό μονάδων συλλογής και μεταφόρτωσης Ε.Α., για να εξασφαλισθεί μία οικονομικά βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή διαχείριση τους (επεξεργασία και τελική διάθεση).

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ποσότητες των Ε.Α. που παράχθηκαν από βιομηχανικές δραστηριότητες κατά τα έτη 1998, 1999 και 2000 αντίστοιχα (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Στερεών Αποβλήτων).

Η συνολική ποσότητα των παραγόμενων Ε.Α ήταν 288.385, 287.682 και 287.039 τόνοι αντίστοιχα. Η παραγόμενη ποσότητα των Ε.Α. προέρχεται από τη λειτουργία 19 βιομηχανικών κλάδων, οι οποίοι είναι οι εξής: Διύλιση πετρελαίου, άντληση πετρελαίου, άλλες δραστηριότητες παραγωγής πετρελαιοειδών καταλοίπων, αναγέννηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, παραγωγή λιπασμάτων, χάλυβα, σιδηρονικελίου, αλουμινίου, αμιαντοτσιμέντου, υπεροξειδίου του μαγγανίου, επιφανειακή κατεργασία μετάλλων, παραγωγή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου, ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου, βυρσοδεψεία, βαφεία – φινιριστήρια, παραγωγή χημικών προϊόντων, τεχνητών ινών, τεχνητής ξυλείας – ρητινών – συνθετικών υλών καθώς και παραγωγή και συσκευασία γεωργικών φαρμάκων. Από τους κλάδους αυτούς, υπάρχουν ορισμένοι υψηλής παραγωγικότητας (πρωτογενούς μεταλλουργίας, διύλισης αργού πετρελαίου, άλλες δραστηριότητες παραγωγής πετρελαιοειδών καταλοίπων, παραγωγής λιπασμάτων, παραγωγής χημικών προϊόντων) με συνολικό αριθμό μονάδων περίπου 20, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή του 90% κατά βάρος της συνολικής ποσότητας των Ε.Α.

Οι άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι παράγουν το υπόλοιπο 10 % κατά βάρος των Ε.Α.. Πρόκειται για κλάδους που χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλο αριθμό βιομηχανικών μονάδων μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς και βιοτεχνικών και μικρές παραγόμενες ποσότητες ανά μονάδα (βυρσοδεψεία, μονάδες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων, βαφεία - φινιριστήρια, μονάδες παραγωγής - συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων κλπ).

Επίσης, Ε.Α. παράγονται και από τα ναυπηγεία από τα οποία κατά το έτος 2000 παρήχθησαν περίπου 8.000 τόνοι αποβλήτων.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ε.Α. παράγονται από μικρό αριθμό βιομηχανικών μονάδων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ πολύ χαμηλό ποσοστό οφείλεται στην παραγωγή μικρών ποσοτήτων από πολλές διαφορετικές βιομηχανικές πηγές.

Με βάση στοιχεία που είναι διαθέσιμα για το 1988 (Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Στερεών Αποβλήτων) η συνολική παραγωγή Ε.Α. για το έτος αυτό ήταν περίπου 340. 000 τόνοι. Η μείωση αυτή μέσα στο χρονικό διάστημα της δεκαετίας, οφείλεται στα εξής:
 
• πολλές μονάδες τόσο μικρού όσο και μεγάλου μεγέθους (παραγωγής χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, λιπασμάτων, επεξεργασίας μετάλλων, επεξεργασίας δέρματος, βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων, παραγωγής ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών) έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους
• βιομηχανικές μονάδες κυρίως μεγάλης δυναμικότητας που ανήκουν στους βιομηχανικούς κλάδους που είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή του μεγαλύτερου ποσοστού των συνολικά παραγόμενων αποβλήτων έχουν εκσυγχρονίσει την τεχνολογία που χρησιμοποιούν (χρήση καθαρών τεχνολογιών) ενώ άλλες εφαρμόζουν έστω και σε περιορισμένη προς το παρόν κλίμακα, τεχνικές προεπεξεργασίας/ αξιοποίησης των Ε.Α. που παράγουν.
 
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι στην ετήσια παραγόμενη ποσότητα Ε.Α στην Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνονται οι 65.000 - 70.000 Χ.Ο καθώς και οι περίπου 18.000 τόνοι παλαιών συσσωρευτών μολύβδου που παράγονται ανά έτος στη χώρα.

Υφίστανται και άλλες κατηγορίες Ε.Α., η εικόνα των οποίων σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες διαφοροποιείται ανά κατηγορία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ποσότητες των PCBs παρουσιάζουν μείωση ενώ αντίθετα οι μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα αστικά απόβλητα αυξάνονται συνεχώς. Το τελευταίο γεγονός οφείλεται κυρίως στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου, την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και συνηθειών κλπ.
 
Πίνακας 1: Παραγωγή Ε.Α. στην Ελλάδα για το έτη 1998, 1999, 2000

Βιομηχανική Δραστηριότητα

Κατηγορία Ε.Α.

Ποσότητα στερεών αποβλήτων και ιλύων (τόνοι)

1998

1999

2000

Διύλιση πετρελαίου

Πετρελαιοειδείς ιλύες

(επεξεργασία υγρών αποβλήτων-ελαιοδιαχωρισμός, κατάλοιπα δεξαμενών)

20.810

24.000

23.840

 

Ιλύες τετρααιθυλιούχου μολύβδου από τις δεξαμενές καυσίμων

37

50

50

 

Μολυβδούχες ιλύες

13

 

 

 

Πετρελαιοειδείς ιλύες

2.201

 

 

 

Πετρελαιοειδείς ιλύες με βαρέα μέταλλα

1.090

 

 

 

Διαχωρισμός μίγματος νερού / πετρελαίου

 

400

 

 

Ιλύες μονάδας διμερισμού των διυλιστηρίων

 

 

160

 

Εξαντλημένος καταλύτης μονάδας

 

 

865

Άντληση πετρελαίου από κοιτάσματα

Ιλύες από τον ελαιοδιαχωρισμό των υγρών αποβλήτων

500

500

500

Ναυπηγεία

Πετρελαιοειδείς ιλύες από την επεξεργασία ερμάτων και slops

1.000

1.000

2.163

 

Ξέσματα από τον καθαρισμό των μεταλλικών επιφανειών των πλοίων και χρησιμοποιημένο υλικό αμμοβολής

16.500

13.781

6.231

Άλλες δραστηριότητες παραγωγής πετρελαιοειδών καταλοίπων

Πετρελαιοειδείς ιλύες

10.000

10.000

10.000

Αναγέννηση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

Όξινες ιλύες

4.800

4.800

4.800

Παραγωγή λιπασμάτων

Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

85.000

85.000

85.000

Απόβλητα παραγωγής, διαμόρφωσης, προμήθειας και χρήσης (ΠΔΠΧ) λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απολυμαντικών και καλλυντικών

Καλλυντικά που η ημερομηνία χρήσης έχει λήξει

87

 

 

Απόβλητα ΠΔΠΧ βασικών οργανικών ουσιών

Ιλύες από ανάκτηση διαλυτών

 

141

 

Χαλυβουργία

Ιλύες οξειδίων του σιδήρου

Ιλύες από την επεξεργασία αποβλήτων επικασσιτέρωσης/αποξείδωσης κλπ

10.300

 

10.300

 

10.300

 

 

Σκόνη σακκόφιλτρων

13.400

13.400

13.400

Παραγωγή σιδηρονικελίου

Σκωρία από τον εμπλουτισμό του σιδηρονικελίου

69556

71.413

77.485

 

Σκόνη σακκόφιλτρων

300

300

300

Παραγωγή αλουμινίου

Εξαντλημένες επενδύσεις λεκανών ηλεκτρόλυσης αλουμινίου

10.000

 

10.000

 

10.000

 

 

Ιλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων

100

100

100

Παραγωγή αμιαντοτσιμέντου

Ιλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων

900

900

900

Παραγωγή υπεροξειδίου του μαγγανίου

Ιλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων

15.000

15.000

15.000

Επιφανειακή επεξεργασία μετάλλων

Ιλύες από επεξεργασία υγρών αποβλήτων

1.973

1.973

1.973

Απόβλητα από οργανικές χημικές διεργασίες

Διάφορα οργανικά χημικά και απόβλητα εργαστηρίων

42

30

16

Απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα

Εξαντλημένοι καταλύτες

Απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα

 

288

202

Παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου και ηλεκτρικών στηλών

Στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία

Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

 

500

 

500

500

Ανακύκλωση συσσωρευτών μολύβδου

Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

400

400

400

Βυρσοδεψία

Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

3.148

3.148

3.148

Βαφεία – φινιριστήρια

Ιλύες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

5.185

5.185

5.185

Παραγωγή χημικών προϊόντων

(χλώριο/καυστική σόδα, PVC, κλπ)

Ιλύες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

3.000

3.000

3.000

Παραγωγή τεχνητών ινών

Ιλύες

2.000

2.000

2.000

Παραγωγή τεχνητής ξυλείας –ρητινών-συνθετικών υλών

Ιλύες

8.800

8.800

8.800

Βιομηχανίες γεωργικών φαρμάκων

(κυρίως συσκευασία)

Κατεστραμμένες παρτίδες

Συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων

Ληγμένα φυτοφάρμακα και συσκευασίες

500

531

500

PCBs / PCTs

Μετασχηματιστές και πυκνωτές με PCB / PCT

60

62

63

Απόβλητα άλατα και διαλύματα τους

Άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα

 

235

21

Απόβλητα όξινα διαλύματα

Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

36

 

Υγρά απόβλητα και λάσπες

Αλκάλια μη προδιαγραφόμενα άλλως

 

27

 

Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία μολύβδου

Τέφρες μολύβδου

 

260

 

Γαλακτώματα

Γαλακτώματα

 

 

18

Απόβλητα από χημικές διεργασίες αλογόνων

Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση

 

 

15

ΣΥΝΟΛΟ       

 

287.202

287.560
286.935
 


 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb