ΑΠΟΒΛΗΤΑ > Υλικά Συσκευασίας > Υφιστάμενη Κατάσταση

Υφιστάμενη Κατάσταση Υλικών Συσκευασίας

 

Ο Νόμος 2939/2001 θεσπίζει την υποχρεωτική οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών από τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας και την υποχρεωτική συμμετοχή τους σε αυτά, με στόχο την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και αξιοποίησης που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την Οδηγία 94/62.

Το Μάρτιο του 2007 δημοσιεύτηκε η Υ.Α. 9268/469/2007 η οποία ενσωματώνει την Οδηγία 2004/31/ΕΚ (τροποποίηση της 94/62/ΕΚ) στο ελληνικό δίκαιο και τροποποιεί τους ποσοτικούς στόχους αξιοποίησης και ανακύκλωσης των συσκευασίων του Ν. 2939/01. To θεσμικο πλαισιο συμπληρωνεται με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α`/23.6.2010) "Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις."

Κατόπιν των παραπάνω οι ποσοτικοί στόχοι για τα υλικά συσκευασίας που τίθενται και οι οποίοι έπρεπε να επιτευχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005, διαμορφώνονται ως εξής:

  • Αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον 50% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας
  • Ανακύκλωση 25-45% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας
  • Ανακύκλωση κατά 15% τουλάχιστον ανά υλικό συσκευασίας

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2011, θα πρέπει να επιτευχθούν τα ακόλουθα:

  • Αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον 60% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας
  • Ανακύκλωση 55-80% κ.β. των απορριμμάτων συσκευασίας
  • Ανακύκλωση των ακόλουθων υλικών που περιέχονται στα υλικά συσκευασίας:

            -60% κατά βάρος για το γυαλί
-60% κατά βάρος για το χαρτί
-50% κατά βάρος για τα μέταλλα
-22,5% κατά βάρος για τα πλαστικά
-15% κατά βάρος το ξύλο

Η παραγόμενη ποσότητα  των υλικών συσκευασίας εκτιμήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ περίπου 1 εκ τόνοι/έτος, ενώ θεωρείται ότι το 20% κ.β. των παραγόμενων σύμμεικτων αποβλήτων αποτελείται από υλικά συσκευασίας.

Βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/2001, με την Υπουργική Απόφαση οικ. 106453/2003 (ΦΕΚ 391Β/4.4.2003), από την 1/3/2003 έχει εγκριθεί και λειτουργεί πανελλαδικό σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ΣΣΕΔ - Ανακύκλωση (συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης και της ΚΕΔΚΕ με συμμετοχή 65% και 35% αντίστοιχα) πανελλαδικής εμβέλειας. Στο σύστημα έχει ήδη ενταχθεί σημαντικός αριθμός υπόχρεων διαχειριστών. Ακόμα, με την Υπουργική Απόφαση οικ. 105857 (ΦΕΚ 391Β/4.4.2003) έχει εγκριθεί σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ορυκτελαίων ΚΕΠΕΔ. Επίσης, με την Υπουργική Απόφαση οικ. 106156 (ΦΕΚ 1108Β/22.7.2004) έχει εγκριθεί σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της εταιρίας Α.Β. Βασιλόπουλος Α.Ε. Πρόσφατα υπογράφηκε και η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση λειτουργίας νέου πανελλαδικού συστηματος ανακύκλωσης, το οποίο στηρίζεται στη διαλογή στην πηγή μέσω των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με το ήδη εγκεκριμένο της ΕΕΑΑ. (http://www.antapodotiki.gr). Το συστημα ανακυκλωσε περιπου 110.000 τν το 2010.


Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) http://www.herrco.gr/web/default.fds

Σκοπός του συστήματος που ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1/3/2003, ήταν η επίτευξη του στόχου της αξιοποίησης του 50% των αποβλήτων συσκευασιών μέχρι το τέλος του 2005. Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης (ΕΕΑΑ), έχει συνάψει συμφωνίες με τους παραγωγούς υλικών συσκευασίας σύμφωνα με όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της συλλογής και αξιοποίησής τους. Παράλληλα υπογράφει συμβάσεις με τους ΟΤΑ για την εγκατάσταση και επέκταση του συστήματος συλλογής, δηλαδή τη διαλογή στην πηγή παραγωγής τους μέσω των μπλε κάδων ανακύκλωσης. Επισημαίνεται, πως τα απορρίμματα που συλλέγονται από τους μπλε κάδους οδηγούνται προς αξιοποίηση/ανακύκλωση στα κέντρα διαλογής υλικών (ΚΔΑΥ). Το 2010 συμφωνα με την ΕΕΑΑ ανακυκλωθηκαν περιπου 511.000 τν υλικων συσκευασιας.

Συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών λιπαντικών ελαίων ΚΕΠΕΔ ΑΕ
http://www.eltepe.gr/


Το σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας με πεδίο εφαρμογής τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες λιπαντικών ελαίων.

Ατομικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της Ιδιωτικής Ετικέτας και Εισαγωγής Προϊόντων "ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ"
http://www.recycling-center.gr/alphabeta-betaalphasigmaiotalambda972piomicronupsilonlambdaomicronsigmaf.html

Το ατομικό σύστημα ΑΒ Βασιλόπουλος είναι σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας και αντικείμενό του είναι η εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας.

Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
"ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε."  
http://www.antapodotiki.gr

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνιστά εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, και έχει ως σκοπό την προώθηση της ανακύκλωσης συσκευασιών, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας συστήματα υψηλής τεχνολογίας για τη διαλογή στην πηγή, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Νόμος 2939/2001 όπως ισχύει σήμερα, απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 193471/31.12.2008 (ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008),

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στηρίζεται στη λειτουργία των Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, τα γνωστά “σπιτάκια της ανακύκλωσης”, τα οποία τοποθετούνται σε σημεία Δήμων, σε καταστήματα Super markets, αλλά και σε σχολικές μονάδες
 

 


   

  
       
Developed by Awapai         Powered by FlexWeb